Utrecht: Informele zorg nog sterker op de kaart

70 keer bekeken

Vanuit het Netwerk Informele Zorg speelde Samen Ouder Worden een rol als aanjager van verbinding tussen beroepsmatige en vrijwillige organisaties, en als versterker van de positie van de informele zorg.

Zo waren we netwerkpartner in het eenzaamheidsnetwerk Utrecht Omarmt, in het Stedelijk Platform Ouderen en in diverse verbindingen binnen de sociale basis. Ook ontwikkelden we met stedelijke partners deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en beroepskrachten over de thema’s eenzaamheid, presentiebenadering, sociale benadering dementie en het belang van goede (vrijwilligers)zorg in de GGZ. Daarnaast ontwikkelden we activiteiten en verbindingen voor specifieke doelgroepen. We sloten aan bij buurtinitiatieven om ouderen én jongeren te betrekken bij hulpvragen van ouderen. Voor verbetering van ondersteuning van ouderen met een migratieachtergrond hebben we ingezet op het versterken van de samenwerking tussen migrantenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook vertaalden we de reguliere training voor vrijwilligers over eenzaamheid die het NIZU verzorgt om aan te sluiten bij ouderen met een migratieachtergrond. Hiermee zijn sleutelfiguren uit migrantengemeenschappen toegerust in het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid in hun eigen gemeenschap.

Download de Infographic van Utrecht (pdf)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen