CDA

1871 keer bekeken 0 reacties

Samen met de leden heeft Vereniging NOV de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen gelezen en doorgelopen op onderwerpen die van invloed kunnen zijn op alles wat vrijwilligers doen of willen doen. Dit staat grotendeels los van de onderwerpen waar die vrijwilligers zich hard voor maken, want het vrijwilligerswerk gaat over praktisch alles in de maatschappij! Onderstaand overzicht geeft dus alleen in grove lijnen aan hoe een politieke partij het voorheeft met vrijwillige inzet. 

Vorm je eigen oordeel in 4 stappen!

 1. Lees de lees- en kijkwijzer hieronder
 2. Bekijk het overzicht
 3. Lees wat jouw partij(en) zeggen over vrijwillige inzet
 4. Lees onze standpunten

Lees- en kijkwijzer

In onderstaand overzicht, dat je ook als pdf kunt downloaden, zijn de eerste 4 punten héél kort samengevat de lobbypunten die Vereniging NOV met haar leden heeft geformuleerd. In onze position paper kun je uitgebreider lezen waar die echt voor staan. De andere onderwerpen hebben we uit de verkiezingsprogramma's zelf gehaald. Vanwege de verschillen in de standpunten is het belangrijk zelf te lezen wat de partijen te zeggen hebben en je eigen oordeel te vormen. Op alle onderwerpen hebben we onze eigen standpunten geformuleerd. Eén ding is zeker, bij groen hebben wij een goed gevoel. Lichtgroen biedt perspectief om in gesprek te gaan. Geel is een verhaal apart en die onderwerpen hebben we ook bij onze standpunten extra toegelicht. En rood? Tja, rood….

Klik op het plaatje om het overzicht in pdf te downloaden. Beneden aan deze pagina kun je per partij lezen wat er in het verkiezingsprogramma staat.

Afbeelding stemwijzer, klik om pdf te downloaden!

Download in pdf.

Mis je een partij?

Er doen maar liefst 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (Bron: Wikipedia). In bovenstaand overzicht missen JA21, BIJ1, Volt en Code Oranje; partijen die in de peilingen ook enig resultaat behalen. Bij BIJ1 (waardering), Volt (basisinkomen) en JA21 (vrijwilligers houden toezicht op welzijn grote grazers) hebben we nog iets over vrijwillige inzet kunnen herkennen. Graag nodigen we deze partijen ook uit om hun visie op vrijwillige inzet concreet vorm te geven. 

 

Standpunten Vereniging NOV

 1. Ondersteuning lokaal - Gemeentelijke bezuinigingen hebben de lokale ondersteuning van vrijwillige inzet uitgehold. NOV pleit voor een structurele landelijke regeling om een basisfunctie mobiliseren vrijwillige actie bij elke gemeente mogelijk te maken.
 2. Werknemersvrijwilligerswerk - Stimuleer werkgevers, ook in eigen voordeel, tot het mogelijke maken van werknemersvrijwilligerswerk. Sorteer daarbij voor op het prepensioen en geef als overheid het goede voorbeeld.
 3. Betrekken jongeren - Integreer vrijwillige inzet in alle opleidingen, behoud Maatschappelijke Diensttijd en ontlast jongeren die Maatschappelijke diensttijd willen doen.
 4. Duurzame verbinding - Blijf als overheid financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor investeringen in de toekomst van maatschappelijke inzet voor elkaar.
 5. Verhoging vrijwilligersvergoeding - Leuk gebaar, maar uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim tweederde van de vrijwilligers helemaal geen vergoeding ontvangt. 
 6. Steun aan initiatieven voor maatschappelijke onderwerpen - Bij tal van maatschappelijke problemen beschouwen partijen vrijwillige inzet als deel van de oplossing.  Op zich is dat  goed, maar wel erg willekeurig per partij voor welk onderwerp dat dan wel of niet geldt. Ook is niet altijd duidelijk wat dat aan ondersteuning van de vrijwillige inzet oplevert.
 7. Burgerschapsonderwijs - Essentieel als onderdeel in het onderwijs voor het betrekken informeren van de jeugd en één van de weinige plekken waar jongeren (in het mbo) over met maatschappelijke onderwerpen in contact komen. Voor Vereniging NOV is het vooral belangrijk dat ook (informatie over) vrijwillige inzet deel uitmaakt van het onderwijs.
 8. Leefbare wijken - Vrijwillige inzet speelt een belangrijke rol binnen leefbare wijken. Deze betrokkenheid van inwoners bij hun wijk verdient ondersteuning.
 9. Right to challenge - Daar waar inwoners willen moeten zij in staat gesteld worden om publieke functies te vervullen of maatschappelijk vastgoed over te nemen. Het gaat immers om hun dorp, wijk of buurt. Voor Vereniging NOV is het belangrijk dat het met name gaat over het beter kunnen vervullen van zo'n functie en niet goedkoper.
 10. Vrijwilligerswerk stimuleren - Verschillende partijen noemen dat ze vrijwilligerswerk willen stimuleren. De intentie is natuurlijk goed, maar moet in de rest van het programma dan wel goed gefundeerd worden.
 11. Drempels wegnemen - Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen. Ook moet het meer complexe (bestuurs)vrijwilligerswerk eenvoudiger of beter gefaciliteerd worden.  Het toenemend aantal wetten en regels is niet alleen belemmerend voor  het doen van vrijwilligerswerk ook wordt het voor vrijwillige bestuurders complexer. Activiteiten zijn aan meer regels gebonden en de aansprakelijkheid van bestuurders is toegenomen. Het wegnemen van drempels is in meerdere partijprogramma’s een terecht onderwerp.
 12. Burgerinitiatieven ondersteunen - Een burgerinitiatief is vaak de start van georganiseerd vrijwilligerswerk en biedt niet zelden verbreding naar actuele onderwerpen. Ondersteuning van vernieuwing van onderaf is van vitaal belang voor onze samenleving.
 13. Nieuwkomers - Bij een menswaardig bestaan hoort activiteit en vooral zingeving. Vrijwilligerswerk is een belangrijke vorm van zingeving en een goede kennismaking met onze samenleving.
 14. Geefwet (verbeteren) - Vrijwillige inzet organiseren is niet gratis. Het is goed als mensen geld kunnen schenken en dat kunnen aftrekken van hun belastbare inkomen.
 15. Vrijwilligers binnen overheidsorganisatie - Vrijwilligerswerk binnen taken van de overheid, zoals politie, brandweer en reservistenzorgcorps, vraagt een genuanceerde kijk. De vrijwilligheid en motivatie van de vrijwilliger staan voorop. Instrumentele inzet van vrijwilligers voor of door overheidsbeleid vraagt om een goed werkend ethisch kompas. Dit ethisch kompas komt niet in alle partijprogramma’s goed naar voren.
 16. Afschaffing tegenprestatie - Het moeten leveren van een tegenprestatie wordt door een sommige bijstandsgerechtigden als positief ervaren. Maatwerk blijkt iedere keer weer een belangrijke voorwaarde waaraan moeilijk voldoen kan worden door gemeente, uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Vereniging NOV is geen voorstander van de verplichte tegenprestatie.
 17. Basisbaan, basisinkomen - Een basisinkomen kan mensen de rust, veiligheid en zekerheid geven om ook aandacht te geven aan vrijwilligerswerk, dat vaak minstens even waardevol is als betaald werk. Een basisbaan kan vrijwilligersorganisaties de ruimte geven om mensen langdurig mee te laten draaien. Vereniging NOV vindt beide principes op zijn minst wel een experiment waard.

 


Per partij, wat staat er in de programma's?

Lees hieronder per partij wat zij zeggen over vrijwillige inzet. Laat gerust een reactie of een stem achter als je een account hebt!

De belangrijkste opgave voor de politiek is volgens het CDA om de coöperatieve samenleving de ruimte te laten en voorrang en vertrouwen te geven. Die is van ons allemaal. Vrijwilligerswerk is geen sluitstuk van beleid.

Eigenaarschap krijg je alleen door verantwoordelijkheid én zeggenschap los te (durven) laten.

Vrijwilligersverlof

Naast het zorgverlof wil het CDA een vrijwilligersverlof, waar sociale partners in cao’s afspraken over maken. De rijksoverheid geeft het goede voorbeeld door in de cao Rijk een regeling voor vrijwilligersverlof op te nemen.

Vrijwilligersvergoeding

De belastingvrije vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd.

Maatschappelijke organisaties in de vorm van een vereniging

Het CDA wil maatschappelijke organisaties stimuleren om zich om te vormen tot een vereniging, waarbij de zeggenschap bij de leden ligt. Dit vinden ze vooral van belang voor organisaties waar belanghebbenden maar een beperkte keuze hebben voor een andere aanbieder, zoals bij een woningcorporatie of een verpleeghuis.

Bestuurders en rechtsvorm

Het CDA koestert de vereniging en vergelijkbare rechtsvormen als bron van maatschappelijk initiatief voor branches, beroepen en vrijwilligersactiviteiten. Ze zorgen ervoor dat ook kleinere verenigingen bestaansrecht houden en voldoende bestuurders kunnen aantrekken.

Burgerschap jongeren

Het CDA ziet dat na de basisschool mensen binnen hun eigen bubbel steeds minder tegenkomen met een andere achtergrond. In de coöperatieve samenleving hebben we elkaar altijd nodig en zijn gedeelde ervaringen belangrijk om het idee levend te houden dat we één gemeenschap vormen. Nieuwe ontmoetingen zijn ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid onder jongeren.

Maatschappelijke diensttijd

Het CDA wil de maatschappelijke diensttijd verder ontwikkelen tot een landelijk dekkend en duurzaam netwerk voor alle jongeren tussen de 16 en 20 jaar onder de naam nationale diensttijd. Jongeren gaan met elkaar aan de slag en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan bij Defensie maar ook bij maatschappelijke projecten op het terrein van zorg, welzijn, veiligheid, sport, natuur en klimaat. Voor voortijdige schoolverlaters of probleemjongeren kan de diensttijd een impuls zijn om een nieuwe weg in te slaan. Duurzame projecten dienen vanuit de samenleving en gedragen door de gemeenschap te ontstaan.

Eenzaamheid

Eenzaamheid blijft een serieus risico voor jongeren en ouderen. Het CDA wil lokale initiatieven stimuleren die samenhangen met de zorg voor jongeren en met betrokkenheid van sport, onderwijs en aanpalende sectoren. Het landelijke Actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ gaat door en het CDA stimuleert lokale initiatieven  voor ouderen die samenhangen met de nationale diensttijd voor jongeren. 

Ouderen betrokken houden

In de coöperatieve samenleving spelen ook volgens het CDA ouderen een onmisbare rol. De partij wil dan ook veel meer mogelijkheden voor ouderen die langer willen doorwerken of juist geleidelijker willen afbouwen. In hun werk, maar ook als vrijwilliger kunnen zij hun waardevolle werk- en levenservaring delen met de jongere generaties. Ze willen dat scholen, bedrijven en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.

Reservistenkorps zorg

Om bij een volgende gezondheidscrisis snel te kunnen opschalen wil het CDA net als bij Defensie een aanstelling voor reservisten in de zorg. Dit zijn oudmedewerkers of mensen die op een andere manier ervaring hebben in de zorg. Als reservist loop je elk jaar een paar dagen mee en houd je via cursussen je kennis op peil.

Werknemers betrekken

Het CDA zet zich in om afspraken te maken op nationaal én Europees niveau om te zorgen dat er beleid komt met maatregelen om maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm te maken.

Nieuwkomers en vrijwilligers

Er moet een nieuw integratiebeleid op basis van wederkerigheid komen. Deze aanpak is minder vrijblijvend, start vanaf de eerste dag met werk en het leren van de taal, en is meer dan nu gericht op wat een nieuwkomer nodig heeft om als volwaardig burger in onze samenleving mee te kunnen doen. Via vrijwilligersnetwerken en jongeren die hun nationale diensttijd vervullen, krijgen nieuwkomers een ‘maatje’ om hen kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving.

Right to challenge

Iedere gemeente krijgt een maatschappelijk initiatiefrecht of uitdaagrecht voor burgers die met elkaar een taak - en het bijbehorend budget - van de gemeente willen overnemen omdat ze een beter plan hebben. Gemeenten moeten deze initiatieven faciliteren en voorrang geven boven het eigen beleid.

Geefwet en telecommunicatie

Het CDA ziet graag dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke problemen door vrijwilligerswerk en giften aan goede doelen. Bijdragen aan goede doelen, burgerinitiatieven en kerken wordt door een goede giftenaftrek aangemoedigd en goede doelen worden in staat gesteld bijdragen en vrijwilligers te werven onder het Nederlandse publiek.

Basisbaan

Het CDA ziet in de basisbaan een nieuwe kans voor mensen die langdurig in de bijstand zitten en zelf geen werk vinden.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Waarderen

0 (0 waarderingen)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.