SGP

1610 keer bekeken 0 reacties

Samen met de leden heeft Vereniging NOV de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen gelezen en doorgelopen op onderwerpen die van invloed kunnen zijn op alles wat vrijwilligers doen of willen doen. Dit staat grotendeels los van de onderwerpen waar die vrijwilligers zich hard voor maken, want het vrijwilligerswerk gaat over praktisch alles in de maatschappij! Onderstaand overzicht geeft dus alleen in grove lijnen aan hoe een politieke partij het voorheeft met vrijwillige inzet. 

Vorm je eigen oordeel in 4 stappen!

 1. Lees de lees- en kijkwijzer hieronder
 2. Bekijk het overzicht
 3. Lees wat jouw partij(en) zeggen over vrijwillige inzet
 4. Lees onze standpunten

Lees- en kijkwijzer

In onderstaand overzicht, dat je ook als pdf kunt downloaden, zijn de eerste 4 punten héél kort samengevat de lobbypunten die Vereniging NOV met haar leden heeft geformuleerd. In onze position paper kun je uitgebreider lezen waar die echt voor staan. De andere onderwerpen hebben we uit de verkiezingsprogramma's zelf gehaald. Vanwege de verschillen in de standpunten is het belangrijk zelf te lezen wat de partijen te zeggen hebben en je eigen oordeel te vormen. Op alle onderwerpen hebben we onze eigen standpunten geformuleerd. Eén ding is zeker, bij groen hebben wij een goed gevoel. Lichtgroen biedt perspectief om in gesprek te gaan. Geel is een verhaal apart en die onderwerpen hebben we ook bij onze standpunten extra toegelicht. En rood? Tja, rood….

Klik op het plaatje om het overzicht in pdf te downloaden. Beneden aan deze pagina kun je per partij lezen wat er in het verkiezingsprogramma staat.

Afbeelding stemwijzer, klik om pdf te downloaden!

Download in pdf.

Mis je een partij?

Er doen maar liefst 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (Bron: Wikipedia). In bovenstaand overzicht missen JA21, BIJ1, Volt en Code Oranje; partijen die in de peilingen ook enig resultaat behalen. Bij BIJ1 (waardering), Volt (basisinkomen) en JA21 (vrijwilligers houden toezicht op welzijn grote grazers) hebben we nog iets over vrijwillige inzet kunnen herkennen. Graag nodigen we deze partijen ook uit om hun visie op vrijwillige inzet concreet vorm te geven. 

 

Standpunten Vereniging NOV

 1. Ondersteuning lokaal - Gemeentelijke bezuinigingen hebben de lokale ondersteuning van vrijwillige inzet uitgehold. NOV pleit voor een structurele landelijke regeling om een basisfunctie mobiliseren vrijwillige actie bij elke gemeente mogelijk te maken.
 2. Werknemersvrijwilligerswerk - Stimuleer werkgevers, ook in eigen voordeel, tot het mogelijke maken van werknemersvrijwilligerswerk. Sorteer daarbij voor op het prepensioen en geef als overheid het goede voorbeeld.
 3. Betrekken jongeren - Integreer vrijwillige inzet in alle opleidingen, behoud Maatschappelijke Diensttijd en ontlast jongeren die Maatschappelijke diensttijd willen doen.
 4. Duurzame verbinding - Blijf als overheid financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor investeringen in de toekomst van maatschappelijke inzet voor elkaar.
 5. Verhoging vrijwilligersvergoeding - Leuk gebaar, maar uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim tweederde van de vrijwilligers helemaal geen vergoeding ontvangt. 
 6. Steun aan initiatieven voor maatschappelijke onderwerpen - Bij tal van maatschappelijke problemen beschouwen partijen vrijwillige inzet als deel van de oplossing.  Op zich is dat  goed, maar wel erg willekeurig per partij voor welk onderwerp dat dan wel of niet geldt. Ook is niet altijd duidelijk wat dat aan ondersteuning van de vrijwillige inzet oplevert.
 7. Burgerschapsonderwijs - Essentieel als onderdeel in het onderwijs voor het betrekken informeren van de jeugd en één van de weinige plekken waar jongeren (in het mbo) over met maatschappelijke onderwerpen in contact komen. Voor Vereniging NOV is het vooral belangrijk dat ook (informatie over) vrijwillige inzet deel uitmaakt van het onderwijs.
 8. Leefbare wijken - Vrijwillige inzet speelt een belangrijke rol binnen leefbare wijken. Deze betrokkenheid van inwoners bij hun wijk verdient ondersteuning.
 9. Right to challenge - Daar waar inwoners willen moeten zij in staat gesteld worden om publieke functies te vervullen of maatschappelijk vastgoed over te nemen. Het gaat immers om hun dorp, wijk of buurt. Voor Vereniging NOV is het belangrijk dat het met name gaat over het beter kunnen vervullen van zo'n functie en niet goedkoper.
 10. Vrijwilligerswerk stimuleren - Verschillende partijen noemen dat ze vrijwilligerswerk willen stimuleren. De intentie is natuurlijk goed, maar moet in de rest van het programma dan wel goed gefundeerd worden.
 11. Drempels wegnemen - Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen. Ook moet het meer complexe (bestuurs)vrijwilligerswerk eenvoudiger of beter gefaciliteerd worden.  Het toenemend aantal wetten en regels is niet alleen belemmerend voor  het doen van vrijwilligerswerk ook wordt het voor vrijwillige bestuurders complexer. Activiteiten zijn aan meer regels gebonden en de aansprakelijkheid van bestuurders is toegenomen. Het wegnemen van drempels is in meerdere partijprogramma’s een terecht onderwerp.
 12. Burgerinitiatieven ondersteunen - Een burgerinitiatief is vaak de start van georganiseerd vrijwilligerswerk en biedt niet zelden verbreding naar actuele onderwerpen. Ondersteuning van vernieuwing van onderaf is van vitaal belang voor onze samenleving.
 13. Nieuwkomers - Bij een menswaardig bestaan hoort activiteit en vooral zingeving. Vrijwilligerswerk is een belangrijke vorm van zingeving en een goede kennismaking met onze samenleving.
 14. Geefwet (verbeteren) - Vrijwillige inzet organiseren is niet gratis. Het is goed als mensen geld kunnen schenken en dat kunnen aftrekken van hun belastbare inkomen.
 15. Vrijwilligers binnen overheidsorganisatie - Vrijwilligerswerk binnen taken van de overheid, zoals politie, brandweer en reservistenzorgcorps, vraagt een genuanceerde kijk. De vrijwilligheid en motivatie van de vrijwilliger staan voorop. Instrumentele inzet van vrijwilligers voor of door overheidsbeleid vraagt om een goed werkend ethisch kompas. Dit ethisch kompas komt niet in alle partijprogramma’s goed naar voren.
 16. Afschaffing tegenprestatie - Het moeten leveren van een tegenprestatie wordt door een sommige bijstandsgerechtigden als positief ervaren. Maatwerk blijkt iedere keer weer een belangrijke voorwaarde waaraan moeilijk voldoen kan worden door gemeente, uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Vereniging NOV is geen voorstander van de verplichte tegenprestatie.
 17. Basisbaan, basisinkomen - Een basisinkomen kan mensen de rust, veiligheid en zekerheid geven om ook aandacht te geven aan vrijwilligerswerk, dat vaak minstens even waardevol is als betaald werk. Een basisbaan kan vrijwilligersorganisaties de ruimte geven om mensen langdurig mee te laten draaien. Vereniging NOV vindt beide principes op zijn minst wel een experiment waard.

 


Per partij, wat staat er in de programma's?

Lees hieronder per partij wat zij zeggen over vrijwillige inzet. Laat gerust een reactie of een stem achter als je een account hebt!

De SGP wil in ieder geval een gemeentelijke stimuleringsregeling voor structurele ondersteuning van álle vrijwillige inzet. De rol van vrijwilligerswerk voor het welzijn van mensen en het welvaren van de samenleving is van grote betekenis, ook al telt dat niet mee in rekenmodellen.

Meer beloning en waardering

Of het nu om zorgprofessionals, mantelzorgers of vrijwilligers gaat: de SGP vindt dat mensen die zorg verlenen, méér beloning en waardering verdienen. Tegelijkertijd lijkt de partij een groter beroep op de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers onvermijdelijk. De SGP wil dat iedereen die dat kan zijn steentje bijdraagt, ook jongeren. Bij het bieden van hulp moet worden uitgegaan van wat mensen, samen met hun sociale netwerk nog zelf kunnen. We stellen daarbij mensen in staat om (ook financieel!) eigen keuzes te maken om de tijd te verdelen tussen werk, vrijwilligerswerk, huishoudelijke taken en mantelzorg. Maatschappelijke initiatieven zoals zorgcoöperaties worden actief gefaciliteerd.

Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een groot aandeel in de zorg voor chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen. Zij moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning. Toezichthouders moeten er scherper op letten of gemeenten wettelijke verplichtingen nakomen om – met name overbelaste - mantelzorgers en vrijwilligers te ontlasten.

Lokale ondersteuning

De SGP wil in ieder geval een gemeentelijke stimuleringsregeling voor structurele ondersteuning van álle vrijwillige inzet.

Maatschappelijke diensttijd

De SGP ziet de noodzaak jongere generaties aan te moedigen om zich in te zetten voor de samenleving. De maatschappelijke diensttijd wordt daarom voortgezet. Wel moet dit initiatief duidelijker worden afgebakend ten opzichte van betaald werk, stages of vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk door ouderen

Er is meer aandacht nodig voor ‘reablement’. Dit betekent dat ouderen moeten worden geholpen om hun fysieke, mentale en sociale functionaliteit te hervinden om de kwaliteit van leven kan verhogen. De SGP juicht het toe als ouderen op een betekenisvolle wijze worden ingeschakeld bij de zorg voor anderen of vrijwilligerswerk (blijven) doen.

Politie, brandweer, reclassering, schuldhulpverlening

De SGP wil voor politievrijwilligers een grotere plek in de politieorganisatie. Op plaatsen waar te weinig politie beschikbaar is, kunnen ze de werkdruk van de reguliere agenten helpen verlichten.

Ook in minder dichtbevolkte gebieden moet voldoende brandweercapaciteit beschikbaar zijn om op tijd bij een brand of ander incident te zijn. Dat vraagt om lokaal maatwerk met oog voor het betrokken houden van vrijwilligers én van voldoende materieel om de essentiële, levensreddende taken te verrichten. Bij de brandweer werken heel veel vrijwilligers. Het moet voor deze mensen mogelijk blijven om hun werk voor de brandweer te blijven doen. Belangrijk is dat hun positie als vrijwilliger gewaarborgd blijft en dat hun taken zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn aan die van beroepskrachten. Nederland moet zich ervoor inzetten dat de Europese Deeltijdrichtlijn niet van toepassing is voor vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk voor (ex-)gedetineerden wordt door de overheid gestimuleerd en ondersteund omdat het bijdraagt aan het voorkómen van terugval in criminaliteit.

In alle gemeenten zouden erkende vrijwilligersorganisaties voor schuldhulpverlening moeten zijn die zorgen voor coördinatie en deskundigheidsbevordering.

Vluchtelingen en vrijwilligerswerk

Het worden van vrijwilliger wordt door gemeenten gestimuleerd om zo als maatje van vluchtelingen hun opvang en inburgering tot een succes te maken.

Financiën

Er vindt een opwaardering plaats van onbetaalde of deels betaalde arbeid, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk. Hoe wordt niet benoemd.

Omgevingswet

Bij de Omgevingswet vindt de partij het belangrijk om de doelen voor ogen te blijven houden: duidelijke en eenvoudige regels voor burgers en ondernemers, kortere procedures, meer ruimte voor plaatselijke afwegingen en meer samenhang in het beleid voor de inrichting van wijken, dorpen en landschappen.

Verantwoord ondernemen

Internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) wordt verder gestimuleerd als een effectieve manier om hulp en handel te combineren. Op EU-niveau kunnen landen hun IMVO-beleid met elkaar stroomlijnen.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.