07. Netwerk Vrijwilligerscentrales

Een inkijkje in de dekking van het netwerk van Vrijwilligerscentrales.
29-03-2021
748 keer bekeken 0 reacties

Vrijwilligerscentrales speelden vaak een spilrol in het overeind houden van allerlei vrijwilligersactiviteiten in 2020.

Half maart sloeg Corona toe en gingen strenge maatregelen in met veel consequenties voor het vrijwilligerswerk en voor het werk van de centrales en voor de onderlinge ontmoeting en uitwisseling met elkaar. Er is veel werk verzet om vrijwilligers en organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de maatregelen en het hervinden van ieders plek binnen de vrijwillige inzet. Vanuit NOV boden we ondersteuning door de actuele informatie over de maatregelen te vertalen naar het vrijwilligerswerkveld en door digitale sessies te organiseren voor uitwisseling van ervaring en oplossingen met elkaar.

Daarnaast ging toch ook het normale proces door. De fysieke voorbereidingssessies voor het Nationaal Jaar gingen over in digitale bijeenkomsten. En ook de provinciale en/of regionale overleggen van vrijwilligerscentrales gingen over op online. Naast de nodige technische hobbels, bleken daar ook voordelen aan te zitten. Het aantal deelnemers aan sessies nam enorm toe en vooral ook de spreiding over het land. 

Landelijke thema's

Op landelijk niveau speelden dit jaar naast de voorbereiding op het Nationaal Jaar 2021 nog andere thema's.

  • De verdere doorontwikkeling Maatschappelijke Diensttijd met meer betrokken vrijwilligerscentrales (31 december 2020: circa 50 deelnemende vrijwilligerscentrales) en de start van een stevig netwerk van centrales die zich vooral richtte op de strategische positionering van onze beroepsgroep binnen dit programma.
  • Het ondersteunen en adviseren van organisaties bij het werken met vrijwilligers staat juist ook in Coronatijd in de belangstelling. Zo'n 700 organisaties maakten een account aan voor de online zelfevaluatietool Goed Geregeld en 13 nieuwe Goed Geregeld adviseurs sloten aan bij het netwerk van inmiddels 84 adviseurs.
  • De ondersteuning van vluchtelingen op participatie en taal vanuit het programma #Meedoen; Samen Aan de Slag. Hierin participeerden eind december circa 25 lokale vrijwilligerscentrales en werden met nog eens 13 lokale partnerorganisaties gesprekken gevoerd over deelname.
  • Sociale veiligheid is al langer een belangrijk thema binnen het vrijwilligerswerk. In 2020 zijn vier experts aangetrokken die vanuit NOV organisaties ondersteunen in het ontwikkelen van beleid en praktische kennis delen over gratis VOG en vertrouwenscontactpersonen en dergelijke.
  • De vernieuwing en verjonging van besturen waarmee een zestal centrales in Overijssel aan het pionieren zijn.  
  • Het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen vanuit het landelijk programma Samen Ouder Worden. In 38 gemeenten zijn projecten opgestart waarin in veel gevallen ook vrijwilligerscentrales hun rol als bemiddelende partij invullen.
  • Tot slot is een groep van circa twaalf centrales van grotere steden bijeen gekomen om een verkenning te doen over samenwerking op impact- en waardemeting van het werk van centrales. Verder uitwerking hiervan zal zijn beslag krijgen in 2021.

Meer informatie over de bovengenoemde onderwerpen vind je terug op de themapagina's binnen dit jaarverslag 2020.

Regionale overleggen van vrijwilligerscentrales

Begin 2020 vond het Noordelijk congres voor vrijwilligerscentrales plaats in Groningen georganiseerd door enkele noordelijke centrales. Vanuit NOV leverde Joost van Alkemade een bijdrage over trends en ontwikkelingen binnen het werkveld. Nancy Rietveld verzorgde een workshop over de consequenties van de nieuwe inburgeringswet op participatiedoelen voor nieuwkomers in Nederland en de rol van vrijwilligerscentrales daarin. Ook op lokaal niveau konden de verbindingen tussen de vrijwilligerscentrales met het landelijk bureau van NOV vaker plaatsvinden door de digitale regionale sessies. De voorbereiding op het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet was daarin een belangrijk thema. Maar ook de invloed van de coronamaatregelen op de uitvoering van het werk en de bezuinigingen binnen veel gemeenten op het welzijnswerk.

Eigen omgeving centrales op Platform Vrijwillige Inzet

Op het Platform Vrijwillige Inzet van Vereniging NOV groeit de besloten omgeving voor medewerkers van vrijwilligerscentrales flink door. Steeds meer collega's (per 31 december 2020 circa 700) weten de weg te vinden naar nieuws, documenten, agenda en uitwisselingsvragen. Ook het aantal vrijwilligerscentrales en -servicepunten op de pagina 'zoek lokaal vrijwilligerswerk' nam gestaag toe. Deze pagina werd in 2020 ruim 58.000 keer bezocht door mensen die vrijwilligerswerk zochten via lokale vrijwilligerscentrales.

 

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen