02. Cijfers, bureau & eigen media

Een gedeelte van de bezoekersflow op het Platform Vrijwillige Inzet.
29-03-2021
917 keer bekeken 0 reacties

Hoeveel leden heeft Vereniging NOV nu eigenlijk? Hoeveel mensen bezoeken onze websites? Hoe zit dat met die sociale media van de vereniging? En wat waren de inkomsten en de uitgaven?

De realisatie van de begroting 2020 laat een positief resultaat zien van €62.027,-.
Het totaal aan baten bedroeg in 2020 € 1.716.337,-.
Het totaal aan kosten bedroeg in 2020 € 1.654.309,-.

Baten 2020
Baten themabijeenkomsten/debatten en trainingen en licenties VI Overal GG € 2.205
Project- en activiteitsbaten € 5.685
Subsidiebaten € 1.480.544
Giften en baten uit eigen fondsenwerving € 72.728
Overige baten € 6.433
Contributies € 148.742
Totaal € 1.716.337
   
Lasten 2020
Organisatiekosten € 44.189
Accommodatiekosten € 49.626
Personeelskosten € 646.321
Bestuurkosten € 2.923
Activiteitskosten € 909.269
Overige kosten € 1.980
Totaal € 1.654.309
   
Activiteitskosten, uitgesplits naar kerngebieden  
Collectieve belangenbehartiging € 477.873
Kwaliteit van vrijwillige inzet € 423.767
Versterken infrastructuur vrijwillige inzet € 7.629
  € 906.269

 

Het positieve resultaat zal, na instemming van de ALV, als volgt worden verdeeld:

 • € 23.000 wordt toegevoegd aan de verdere opbouw van de continuïteitsreserve;
 • € 10.000 wordt gereserveerd voor een ingrijpende update van de ICT-omgeving van het NOV-bureau;
 • € 10.000 wordt gereserveerd voor de extra kosten die in 2021 nog voorzien worden voor een upgrade van de digitale trainingsmodule Instructie Verantwoord Alcohol schenken i.v.m. de nieuwe Alcoholwet die per 1 juli 2021 in werking treedt;
 • de giften en baten uit fondsenwerving ten behoeve van projecten (i.c. een bedrag van € 23.693) worden opgenomen in een aparte bestemmingsreserve;
 • € 5.000 uit de bestemmingsreserve Inrichting nieuwe werkruimten valt vrij ter dekking van de in 2020 gerealiseerde (her)inrichtingskosten.

Na dotaties resteert een positief resultaat van € 334 dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

In 2020 bestond het NOV-bureau gemiddeld uit 7,42 fte, een lichte toename ten opzichte van 2019.

Het NOV-bureau bestond uit een fulltime directeur (1 fte) en 10 medewerkers en een oproepkracht werkzaam in deeltijd: de medewerker Communicatie (0,89 fte), 6 project- en communitymanagers (te samen gemiddeld 3,63 fte), een coördinator verenigingsbureau/financiën (0,78 fte), een financieel medewerker (0,56 fte) en een secretaresse (0,56 fte).

De verdeling van aandachtsgebieden over de Project- en communitymanagers was als volgt:

 • Programma Samen Ouder Worden
 • Netwerk NOVi, aansturing inrichting en beheer Platform Vrijwillige Inzet, aansluiting Maatschappelijke Diensttijd, project Participatie & Taal gericht op statushouders toeleiden naar vrijwilligerswerk
 • Doorontwikkeling Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld, ontwikkeling Maatschappelijke Diensttijd, project Participatie & Taal, project Upgrading Validation gericht op validering van door vrijwilligerswerk opgedane ervaringen
 • Netwerk Wet- & Regelgeving, advisering over veiligheid, Regeling gratis VOG en wet- & regelgeving in bredere zin
 • Communicatie Samen Ouder Worden en het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020
 • Contentbeheer Platform Vrijwillige Inzet.

Begin van het jaar 2020 hadden we 345 leden. Eind 2020 waren dat er 361. De redenen voor beëindiging van het lidmaatschap waren:

1. Fusie, overname of opheffing

2. Geen gebruik maken van het lidmaatschap

3. Niet voldoen van de contributie.

Leden per: 01-01-2020 01-01-2021
Categorie:    

Vrijwilligersorganisaties

139

127

Vrijwilligerscentrales

130

143

Sportbonden

74

89

Aspirant-leden 

2

2

Totaal: 345 361

 

De cijfers geven opmerkelijke verschuivingen weer die vooral het gevolg zijn van de opschoning en actualisering bij de invoering van de nieuwe contributiesystematiek in 2019.


Gebruik Platform Vrijwillige Inzet

De homepage van het Platform Vrijwillige Inzet is in 2020 in een nieuw jasje gestoken. Met de nieuwe functie Mijn Platform kreeg iedereen overzicht van zijn persoonlijke netwerken en voorkeuren. 

Bezoekers en gebruik

Het aantal paginaweergaven van het Platform is meer dan verdubbeld tot ruim 921.000 in 2020. In februari was een grote piek in het aantal bezoekers door de aanmeldingen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Wat niet is gewijzigd zijn de meest bezochte pagina's door het jaar heen: de homepage, gevolgd door Zoek vrijwilligerswerk en de informatie over vrijwilligersvergoeding. De homepage van Nationale Vrijwilligersprijzen, Mensen Maken Nederland en van In Veilige Handen staan ook in de top 10 van meest bezochte pagina's.

Gebruikers
2020

2019
Paginaweergaven
2020

2019
Communityleden
2020

2019
227.868 110.320 921.560 449.857 4.700 3.100

 

  Top 10 bezochte pagina's:  
1. Homepage 88.707
2. Zoek vrijwilligerswerk lokaal 58.414
3. Wet- & regelgevingdossier Vrijwilligersvergoedingen 31.878
4. Nationale Vrijwilligersprijzen 23.005
5. Vrijwilligerstesten 14.439
6. Mensen maken Nederland 13.219
7. Landelijke bemiddelingssites 12.594
8. In veilige handen 8.956
9. Nieuws en blogs 7.652
10. Vrijwilligerscentrales (info over) 7.382

 


Andere websites

 • Gratis VOG: Website en websitebeheer overgenomen door CIBG
 • Vrijwillige Inzet Goed Geregeld: 4.408 gebruikers met 39.428 paginaweergaven
 • Instructie Verantwoord Alcohol schenken: 10.337 leerlingen

Sociale Media

Facebook-pagina volgers pagina-likes
Vereniging NOV 840 643
Vrijwilligersprijzen 2.338 2.338
Mensen maken Nederland 627 446
Samen Ouder Worden 151 139
Twitter    
Vereniging NOV 3.509  
Nationale Vrijwilligersprijzen 595  
Mensen maken Nederland 125  
LinkedIn    
Groep Vrijwilligerswerk 5.236  
Bedrijvenpagina 650  

 

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen