01. Inleiding, bestuur en dank

1778 keer bekeken 0 reacties

Daar was het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Na een strakke voorbereiding in 2020, beleefden we allerlei inhoudelijke hoogtepunten en draaiden we campagnes om nieuwe gezichten te werven. Het was een verjaar van verlies en winst, waarin we ons als zovelen opnieuw moesten uitvinden.

2021 was het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet onder de noemer Mensen maken Nederland. Wie had kunnen voorspellen dat ook dat ook dit jaar vol onder invloed zou staan van de maatregelen tegen de pandemie. Vele vrijwilligersactiviteiten lagen plat, zoals in de cultuursector. Andere sectoren, zoals sport en jeugdwerk, kenden een grote afwisselingen in maatregelen en moesten enorm veel werk verzetten om hun activiteiten voort te kunnen zetten. COVID-19 schudde routines, gewoonten en werkwijzen van organiseren zwaar door elkaar. Een organisatie als Het Begint met Taal ontwikkelde de vorm van digitale taalmaatjes, concerten werden geannuleerd en musea waren dicht, waarmee een organisatie als Vier het Leven aan hun oudere deelnemers ook digitale voorstellingen ging bieden. Een organisatie als het Rode Kruis maakte overuren met onder andere hun inzet bij alle vaccinatie- en testlocaties.  Tijdens lockdowns meldden thuiszittende werknemers zich als vrijwilliger, maar waren ook weer nodig in hun baan zodra de samenleving weer van het slot ging. Met al dit gedoe en aanpassingen is het verbazend om te zien wat allemaal wel doorgang heeft gevonden.

Na de digitale uitzending van de opening van ons Nationaal Jaar in november 2020 met de  aanwezigheid van Koningin Máxima, is ook in het jaar zelf veel digitaal uitgezet en verspreid. Ja, we hadden het anders bedacht en zo stond het kernthema van het jaar - betrekken van nieuwe gezichten - zowel onder druk omdat er geen directe urgentie was en heel veel stil lag, alsook doordat vele vrijwilligers hun werk erbij neerlegden. Tegelijkertijd is deze opgave van het vrijwilligerswerk om meer mensen te betrekken meer dan ooit nodig en van vitaal belang.   

Activiteiten bestuur

Het bestuur heeft zeven keer vergaderd waarvan tweemaal in aansluiting op de ALV.  Het  bestuur geeft inhoud en verantwoording aan de vaste verenigingsonderwerpen in de beleids/werkplan- en begrotingscyclus. Geeft daarnaast richting aan de inhoudelijke programmering van de ALV’s.  Agendapunten waren verder:

  • Uitvoering Nationaal Jaar 2020-2022
  • De inrichting en uitwerking van de Maatschappelijke Diensttijd
  • De WBTR voor de vereniging NOV zelf
  • Inhoud en vorm van de aanvraag van de Maatschappelijke Stimuleringsregeling met 10 organisaties
  • Het ontwikkelende programma door en met het bedrijfsleven in werknemersvrijwilligerswerk ; Good Busy
  • Opvulling bestuursvacatures

Het bestuur kwam 7 keer bijeen en leidde 2 algemene ledenvergaderingen. Op één uitzondering na waren de  bestuursvergaderingen en de ALV digitaal. 

De Algemene Ledenvergadering

Naast de begrotings- en werkplancyclus met daarin de controle van het bestuur en de medesturing aan de activiteiten voor het volgende jaar, stonden er ook twee keer inhoudelijke thema’s op de agenda. Juni waren dat vijf themagesprekken over bedrijfsleven en vrijwilligerswerk, digitalisering, deskundigheidsbevordering, nieuwe generatie vrijwilligers/jongeren en het waarderen van vrijwilligers. In november was het thema: ‘Veerkracht en vernieuwing na Covid’ met medewerking van Resto van Harte in het werken met kwetsbare bewoners, VWC Zeist met Maatschappelijke Diensttijd en Maatschappelijke Stage, de organisatie Klimaat Dialoog over de inzet tot verandering, Het Rode Kruis over hun flex-inzet.

Samenstelling bestuur in 2021

In 2021 waren de volgende bestuursleden actief: Marianne Besselink, Fenna Noordermeer, Willemijn Gerritsen, Norman Uhlenbusch, Jan Dirk Gardenier, Sarita Bajnath, Robért Feith, Peter van der Aart, Max van Tongeren en Erwin van Asselt   

Norman Uhlenbusch nam aan het einde van zijn tweede termijn en Willemijn Gerritsen na haar eerste termijn afscheid van het bestuur. Peter van der Aart, Erwin van Asselt en Max van Tongeren traden in november toe aan het bestuur.  Daarmee was het bestuur weer compleet.

Dank (want we kunnen het niet zonder jou!)

Vereniging NOV dankt in de eerste plaats alle leden voor de samenwerking, het delen van expertise en onderlinge ondersteuning. COVID-19 transformeerde de vaste meetings van de netwerken, de trainingen en bijeenkomsten om tot digitale MEET, TEAM of ZOOM versies. We vulden vele en soms meerdere schermen tegelijkertijd met de beelden van elkaar De leden maken Vereniging NOV! Naast de leden willen we zeker ook alle financiers, partners en vrijwilligers bedanken. Ook zij hebben in hoge mate bijgedragen aan wat we in 2021 juist wel hebben kunnen doen en hebben bereikt.

Speciaal willen we noemen: De leden van de vaste netwerken van NOV: Wet- & Regelgeving, LOVZ, Lobby & Communicatie, NOVI, Platform Vrijwilligers Talentmanagement, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in hun coördinerende rijksfunctie, Kernteam MDT, Ministerie van Justitie en Veiligheid o.a. voor VOG’s, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rond WW en inburgering, Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, MKB Nederland/VNO-NCW, SCP, CBS, LSAbewoners, Goede Doelen Nederland/NLFL, SBF, FIN, Partin, Pharos, COA, Oranje Fonds, Kansfonds,  VSBfonds, KNHM Foundation, KF Hein Fonds, Movisie, Universiteit voor Humanistiek, Erasmus Universiteit (RSM Lucas, Stephanie ), VU Werkgroep Filantropische Studies, alle adviseurs in het Goed Geregeld netwerk, Adviseurs VITA-netwerk, Adviseurs Gratis VOG, DNA, Doeldenker, Nomade advies, onze vrijwilligers Cees van den Bos en André Hudepohl, Jolieke Schroot, NOC*NSF, Mett Community.

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen