04. Politiek als broodnodige tegenhanger wetgever

2166 keer bekeken 0 reacties

In een jaar waarin de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvonden en de Gemeenteraadsverkiezingen voorbereid werden, was lobby hard nodig. Nederland is in de greep van wetten en regels en het vrijwilligerswerk is geen uitzondering. De kansen die er lagen, hebben we moeizaam bevochten en vragen tijd.

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Waar we in 2020 landelijke politieke partijen hadden voorgelicht over de rol die de overheid speelt bij het organiseren van vrijwillige energie, konden we in 2021 aanschouwen wat zij daadwerkelijk in hun partijprogramma's hadden staan. Samen met de leden las Vereniging NOV de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De onderwerpen die van invloed konden zijn op alles wat vrijwilligers doen of willen doen, hebben we eruit naar boven gehaald. Op elk onderwerp hebben we ons standpunt geformuleerd om voor de lezer een kader te scheppen; hoe moeten wij die onderwerpen nu zien? Deze onderwerpen waren: Ondersteuning lokaal, Werknemersvrijwilligerswerk, Betrekken jongeren, Duurzame verbinding, Verhoging vrijwilligersvergoeding, Steun aan initiatieven voor maatschappelijke onderwerpen, Burgerschapsonderwijs, Leefbare wijken, Right to challenge, Vrijwilligerswerk stimuleren, Drempels wegnemen, Burgerinitiatieven ondersteunen, Nieuwkomers, Geefwet (verbeteren), Vrijwilligers binnen overheidsorganisatie, Afschaffing tegenprestatie, Basisbaan, basisinkomen. 

Vervolgens hebben we aangegeven hoe de politieke partijen scoorden op deze onderwerpen in een overzicht waarin de lezer kon doorklikken naar wat een politieke partij letterlijk in het partijprogramma had staan.

Lees hier het kader en het overzicht

Brieven aan de informateur, kaarten aan de Kamerleden

Na de verkiezingen begon een zeer onzeker formatieperiode, waarin we nog wel alle Kamerleden hebben en de informateur in een brief hebben geinformeerd over de positie van de bijna 7 miljoen vrijwilligers in Nederland en de stijgende regeldruk, waar je hier onder één van de kaarten ziet die Kamerleden hebben ontvangen. In navolging hebben we de informateur samen met NJR een brief gestuurd over het belang van Maatschappelijk Diensttijd.

Stop de stapeling van wetten en regels

Via een ingezonden brief in het Financieel Dagblad hebben de Vereniging van Fondsen in Nederland, Partin (Branchevereniging voor het Particuliere Initiatief in Ontwikkelingssamenwerking), Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en NOV de Rijksoverheid gevraagd om vijf jaar géén nieuwe wet- en regelgeving over het vrijwilligerswerk uit te rollen. Met deze partijen werkt NOV samen in het samenwerkingsverband Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), waarbinnen vrijwilligerswerk een steeds groter onderwerp wordt.

Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties de volgende draak

In juni 2021 hebben we geadviseerd tegen een nota van wijziging van de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties. Niet omdat we tegen transparantie zijn, maar omdat deze wet een enorme regeldruk geeft. In de conceptwet was nog sprake van inzicht geven in de gegevens van de donaties van donateurs buiten de EG en het voor 7 jaar bewaren daarvan. In het wetsvoorstel waarover de Tweede Kamer nog in debat moet gaan, is sprake van dat besturen de informatie en persoonsgegevens van ALLE donateurs 7 jaar bewaren, dus ook van Nederlandse donateurs. Zowel financiële donaties als giften in natura. Zoals uit de memorie van toelichting blijkt, gaat dat ook over sprekers of instructeurs waar normaliter voor betaald moet worden en die op deze wijze met maatschappelijke organisatie gratis hun kennis delen. Ook die informatie moet 7 jaar bewaard worden. Meer over ons advies aan de overheid.

Geen bankrekening voor de vereniging

Toen kregen we op ons Open Forum bericht dat een vrijwilligersinitiatief geen bankrekening kon openen. Foute boel natuurlijk! We doken er meer in, vroegen informatie op bij Partin en FIN, en vroegen de Volkskrant onderzoek te doen. De Volkskrant kwam in november tot de conclusie dat 'Goede doelen, kerken en andere brave vrijwilligersorganisaties  in het nauw komen door de jacht van banken op fout geld. SNS, ASN en RegioBank weigeren zelfs alle stichtingen en verenigingen.' Samen met CBF, CIO, FIN, Goede Doelen Nederland, HSC, LSAbewoners, Partin, Partos, SBF en WO=MEN schreven we in december een brief aan demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra om snel tot oplossingen te komen.

Motie Bikker: overheid geef voorbeeld medewerkersvrijwilligerswerk

Mirjam Bikker schreef met 14 partijen een motie waarin zij de regering verzoekt om in de zomer van 2021 het vrijwilligerswerk te stimuleren en in het bijzonder onder de aandacht te brengen bij werkgeversorganisaties, en als Rijksoverheid hierin het goede voorbeeld te geven. Deze motie sloot perfect aan bij een wens uit ons position paper. NOV ging hierover in gesprek met het ministerie van BZK, zonder dat daar concrete acties uit zijn voortgekomen.

Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voor en tijdens de Tweede Kamerverkiezingen hebben we met 25 vrijwilligerscentrales een position paper als cafetariamodel opgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Belangrijke onderwerpen waren: het besef dat ál het vrijwilligerswerk bijdraagt aan een leefbare en fijne gemeente, inclusie kwetsbare inwoners, alle inwoners laten zien wat zij kunnen betekenen, wet- en regelgeving, het begeleiden van vrijwilligers met een psychiatrische achtergrond en de positie van de zorgvrijwilliger. Je vindt het position paper hier terug. Alle gemeenten in Nederland hebben bericht ontvangen over dit position paper.

Online lobbycursus

Naast de Lobbyhandleiding, en de concepttijdslijn voor het opstellen van partijprogramma's, hebben we in plaats van live lobbytrainingen een Online Lobbytraining gemaakt. De training vind je hier terug op het NOV-YouTubekanaal.

Voor Eindhoven Doet doet mochten we meedoen aan een fiets-Podcast voor gemeenteraadsleden over het vrijwilligerswerk met de mooie afleveringen Wat een feest! en Zit jij ook in het organisatiecomité? 

Onderzoek helpt gemeenten en vrijwilligers

In 2021 heeft Verwonderzoek voor Vereniging NOV onderzoek gedaan naar gemeentelijk beleid rond vrijwilligerswerk. De onderzoekers concluderen dat het een levend beleidsterrein is waar politiek gezien breed waarde aan wordt gehecht. Dat maakt het echter nog geen eenvoudig onderwerp, want gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid beperkt zich nog teveel tot het sociaal domein, ook omdat de verantwoordelijk beleidsmedewerker veelal daarin werkzaam is. Veel gemeenten benoemen in hun vrijwilligerswerkbeleid maatschappelijke opgaven waar vrijwilligerswerk een bijdrage aan kan leveren. Vrijwel altijd betreft het hier maatschappelijke opgaven in het sociaal domein, zoals het verminderen van eenzaamheid en langer thuis wonen van ouderen. Andere opgaven, bijvoorbeeld aangaande cultuur of de leefomgeving, worden veel minder vaak genoemd.

Lees hier verder welke uitdagingen gemeenten zelf zien

Programma #Meedoen voor asielzoekers kon toch doorgaan

Bij de behandeling van de begroting bleek dat het programma dat ervoor zorgt dat asielzoekers vanaf dag één kunnen inburgeren, eind 2021 zou stoppen omdat de Rijksoverheid het niet meer financiert. Ongelooflijk zuur voor asielzoekers en samenleving. Het programma #Meedoen, waarin asielzoekers actief meedoen in de maatschappij, is zeer effectief. Met hulp van diverse politieke partijen, waaronder met name D66, ChristenUnie en CDA, is de Rijksbegroting dusdanig aangepast dat het programma toch door kon gaan.

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen