01. Inleiding, bestuur en dank

25-01-2023
560 keer bekeken 0 reacties

Veel doen met weinig middelen; in 2022 was het jaar dat het bestuur en het bureau hard gewerkt hebben aan het verkrijgen van meer financiële armslag om het brede vrijwilligerswerk beter te kunnen ondersteunen.

Het ging om een verruiming van de instellingssubsidie, maar ook om het verwerven van aanvullende programmasubsidies. Het bestuur ziet hoe het organiseren van vrijwilligers jaar na jaar complexer is geworden en hoe tegelijkertijd de vraag naar de maatschappelijke inzet van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales alleen maar groter wordt. Daar komt bij dat het  organiseren meer vrijwilligers in hun steeds groter worden diversiteit aan wensen en inzetbaarheid, een enorm intensief proces is. Met de kennis en expertise die er in het werkveld zelf is en die van NOV als netwerkorganisatie is het veld breder te ondersteunen. Bijvoorbeeld vier uur per week aan ondersteuning op wet- en regelgeving was echt niet voldoende. De jaarlijkse instellingssubsidie van VWS is mede dankzij deze inspanning voor 2023 verhoogd. NOV startte in 2012 met de verzelfstandiging met een budget van € 230.000,-. Voor 2023 werd de aanvraag met een bedrag van € 750.000,- uiteindelijk toegekend voor € 600.000,-. Een grote en belangrijke stap.

Naast deze basisondersteuning kreeg NOV ook de toezegging voor extra tijd en budget in belangrijke programma's: 

 • Verlenging looptijd uitvoering Nationaal Jaar ( Expedities en Good Busy)
 • Verlenging uitvoering programma Samen Ouder Worden
 • Verlenging uitvoering programma Maatschappelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk
 • Een vijfjarige doorzet van Good Busy, 2023-2027
 • Via een amendement van de Tweede Kamer de doorzet van het programma #Meedoen voor vrijwilligerswerk door vluchtelingen.
 • Via een amendement en motie in de Tweede Kamer een vijfjarig budget van € 5.000.000,- ter versterking van het vrijwilligerswerk.
 • Een doorloop van het programma Samen Ouder Worden 2023-2027 in het VWS  beleid van Wonen Ondersteunen Zorg voor Ouderen (WOZO)

Samenstelling bestuur

Marianne Besselink werd in de ALV van juni herkozen voor een tweede termijn als voorzitter. Het algemeen bestuurslid Sarita Bajnath trad terug als bestuurder. Bianca Talen trad in de ALV van november toe tot het bestuur en volgde daarmee met de portefeuille van de Vrijwilligerscentrales Fenna Noordermeer op die na 3 volle termijnen afscheid nam. Fenna sloot daarmee een lange periode met haar belangrijke inzet voor NOV af. De openstaande vacature voor de portefeuille van diversiteit werd niet vervuld. Het bestuur is 7 keer bij elkaar gekomen en heeft twee algemene ledenvergaderingen georganiseerd.

Het bestuur bestond in 2022 uit:

 • Marianne Besselink - Voorzitter
 • Robèrt Feith - Penningmeester, portefeuille Wet- en regelgeving
 • Jan Dirk Gardenier - Algemeen bestuurslid, portefeuille Bewonersinitiatieven
 • Max van Tongeren - Algemeen bestuurslid, portefeuille Jongeren
 • Peter van der Aart - Algemeen bestuurslid, portefeuille Sport
 • Erwin van Asselt - Algemeen bestuurslid, portefeuille Bedrijfsleven
 • Bianca Talen - Algemeen bestuurslid, portefeuille Vrijwilligerscentrales en Kwaliteit
 • Fenna Noordermeer - Algemeen bestuurslid, portefeuile Vrijwilligerscentrales

Overige onderwerpen en activiteiten van het bestuur

Het bestuur heeft zeven keer vergaderd waarvan tweemaal in aansluiting op de ALV.  Het  bestuur geeft inhoud en verantwoording aan de vaste verenigingsonderwerpen in de beleids/werkplan- en begrotingscyclus. Geeft daarnaast richting aan de inhoudelijke programmering van de ALV’s.  Agendapunten waren verder:

 • Aanmelding voor een stoel bij de SER voor het vrijwilligersveld.
 • Teruglopende aantallen CBS van vrijwillige inzet en de effecten van Covid Inhoud en vorm van de aanvraag van de Maatschappelijke Stimuleringsregeling met 10 organisaties
 • De strategiedag van het bestuur gericht op de ontwikkelingen van en voor het vrijwilligerswerk  en welke visie het NOV daarin kan richten.
 • Opvulling bestuursvacatures

Inhoud Algemene Ledenvergaderingen juni en november  

De ALV stemde algemeen in met de verantwoording van het jaarverslag en de jaarrekening en de begrotings- en werkplancyclus voor 2023 van de verenging. Met daarin de controle van het bestuur en de mede sturing aan de activiteiten door de leden.

De ALV van 16 juni was in Amsterdam te gast bij de VU met de koppeling aan de Dag van de Filantropie met de presentaties van de uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland. Dit terugkerende waardevolle onderzoek van de VU kijkt zowel naar het geven van geld; de filantropie als naar het geven in tijd; vrijwillige inzet.

In november was er na het formele deel met alle deelnemers een brede dialoog in de vorm van kenniscafés met 5 thema’s. Ingeleid met de uitkomsten van de onderzoekers ‘Verwonderzoek’ naar het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. En een overzicht van alle beleidsperspectieven van de regering in de transitie van zorg; IZA, GALA, WOZO, Sociale Basis en de  brede financiering naar gemeenten via SPUK

Dank (want we kunnen het niet zonder jou!)

Vereniging NOV dankt in de eerste plaats alle leden voor de samenwerking, het delen van expertise en onderlinge ondersteuning. Met en na Covid blijven we een deel van de tijd slim digitaal vergaderen zonder reistijd. Om elkaar face tot face te blijven ontmoeten en ook informeler bij te praten blijft ook deze vorm van belang. Afwisseling bij de diverse netwerken van NOV is een mooie balans. De leden maken Vereniging NOV! Naast de leden willen we zeker ook alle financiers, partners en vrijwilligers bedanken. Ook zij hebben in hoge mate bijgedragen aan wat we in 2022 allemaal hebben kunnen doen en hebben bereikt.

Speciaal willen we noemen: De leden van de vaste netwerken van NOV: Wet&Regelgeving, LOVZ, Lobby&communicatie, NOVI, netwerk VWC’s in MDT, Netwerk VWC’s/steunpunten in #Meedoen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in hun coördinerende rijksfunctie , Kernteam MDT bij OCW, Ministerie van Justitie en Veiligheid o.a. voor VOG’s , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rond WW en inburgering, #Meedoen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, MKB Nederland/VNO-NCW, SCP,CBS, LSAbewoners, Goede Doelen Nederland, FIN, COA, Oranje Fonds, Kansfonds,  VSBfonds , KNHM Foundation, KF Hein Fonds, Movisie, Universiteit voor Humanistiek, Erasmus Universiteit (RSM Lucas, Stephanie ), Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, Partin, Human Security Collective, VU Werkgroep Filantropische Studies,  alle adviseurs in het Goed Geregeld netwerk, Adviseurs VITA netwerk, Adviseurs Gratis VOG, DNA, Doeldenker, Nomadeadvies, onze vrijwilligers Cees van den Bos en André Hudepohl, Jolieke Schroot, NOC*NSF, Mett Community.

Foto: dynamische opstellingen tijdens de ALV in november.

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen