10. Inzet jongeren in Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

25-01-2023
607 keer bekeken 0 reacties

De missie van MDT is om iedere jongere in Nederland de kans te geven om in de eigen omgeving een MDT te doen die past bij de levensfase en interesse van een jongere. NOV draagt graag aan deze missie bij, omdat wij zien dat MDT veel jongeren de kans biedt zich vrijwillig in te zetten.

NOV participeert zowel bestuurlijk en strategisch binnen MDT.

Het regeerakkoord benoemt de thema's eenzaamheid, inburgering en integratie en kansengelijkheid als extra naast de 3 pijlers talenten ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten en iets voor een ander doen. NOV ziet dat MDT veel jongeren de kans biedt zich vrijwillig in te zetten en  kennis te maken met het vrijwilligersveld. NOV heeft binnen het programmateam MDT de volgende kerntaken: 

  1. Bieden van expertise en netwerk
    We vertegenwoordigen vrijwilligerscentrales en organisaties die met vrijwilligers werken binnen het MDT-kernteam bij de doorontwikkeling en verduurzaming van MDT.  

  2. Vrijwilligerscentrales en organisaties die met vrijwilligers werken vraaggericht informeren en faciliteren 
    We bieden onder andere ondersteuning van MDT-organisaties en organisatie die willen toetreden tot het MDT-netwerk. 

  3. Een bijdrage leveren aan het versterken van het MDT-merk 
    Met name bij vrijwilligerscentrales en organisaties die met vrijwilligers werken. 

  4. Verbinding maken tussen MDT en lopende NOV-projecten 

Verhuizing

In 2022 is MDT verhuisd van het ministerie van VWS naar OCW.  Dat betekende dat er veel geregeld moest worden om deze overgang uit te voeren. Zo kwam er bij OCW een andere en groter team, met een andere programmadirecteur.

OCW leerde over vrijwilligerscentrales

Dit grotendeels nieuwe team hebben we kennis laten maken met de wereld van vrijwilligerscentrales. Belangrijk inzicht was dat dé vrijwilligerscentrale niet bestaat. De vorm is divers, alleen al in naam, maar ook in uitvoering. Wat in ieder geval een belangrijk inzicht was, is dat vrijwilligerscentrales zorgen voor sterke lokale netwerken waarbij de nadruk ligt op duurzame inzet.  Het MDT-netwerk vrijwillige inzet is in 2019 opgezet en brengt vrijwilligerscentrales bij elkaar, die met MDT verbonden zijn of dit willen zijn. In 2022 zijn er 8 online bijeenkomsten en 1 fysieke bijeenkomst geweest. Uitwisseling van kennis en kunde, maar ook belangenbehartiging zijn belangrijke kenmerken van dit overleg.

Opschalen en witte vlekken vullen

2022 Stond ook in het teken opschalingsambities. Het ultieme doel is dat alle jongeren tussen de 12-30 jaar de kans hebben om een MDT te volgen die aansluit bij hun interesses en behoeften. Er werd in beeld gebracht waar witte vlekken zijn en de eerste aanzet om witte vlekken te veroveren kreeg vorm. NOV ziet hier een duidelijke rol voor vrijwilligerscentrales en organisaties die met vrijwilligers werken.  

Landelijke organisaties benaderen steeds vaker het MDT-team om te onderzoeken of en hoe aansluiting bij MDT mogelijk is. NOV constateerde dat de informatievoorziening op dit vlak moest verbeteren.

NOV heeft haar rol gepakt in het verbeteren van communicatie van en naar het MDT-netwerk. NOV kan korte lijnen leggen naar organisaties. Die kennis en kunde wordt meer en meer op waarde geschat.  NOV is actieve kartrekker bij MDT in beeld. Dit is een groep waar zowel MDT projectleiders als communicatiedeskundigen uit het netwerk zijn betrokken om de naamsbekendheid van MDT te vergroten en uit te wisselen over goede pr-acties. In 2022 kwamen we in het begin om de week online bij elkaar en later minder frequent, maar wel live. In totaal waren er 8 bijeenkomsten.

MDT Themabijeenkomsten worden voor en met het netwerk georganiseerd en zijn gekoppeld aan onderwerpen die spelen in het netwerk. NOV is mede-kartrekker. Er werden in 2022 5 live Themabijeenkomsten georganiseerd met thema’s als werving van jongeren en impact meten.

Kwaliteitslabel

NOV bleef betrokken bij de ontwikkeling en totstandkoming van een kwaliteitslabel voor MDT-organisaties, het MDT Proof label. In 2022 is een pilot uitgevoerd en zijn de eerste organisaties langs de normen gelegd. Met de ervaringen werd gewerkt aan de verdere ontwikkeling en uitrol. 

Ook zijn er lijnen uitgezet als het gaat om het verbinden van diverse departementen.

Afbeeldingen

Waarderen

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen