Wat zeggen partijprogramma’s over vrijwilligerswerk?

ProfielfotoMark Molenaar 25-01-2017 2830 keer bekeken 0 reacties

Het CDA besteedt veel aandacht aan vrijwilligerswerk, net als de andere christelijke partijen, maar ook D66 en Partij voor de Dieren scoren niet slecht. Bij de VVD, PvdA en 50PLUS komt het vrijwilligerswerk er tamelijk bekaaid af. De PVV en DENK reppen met geen woord over vrijwilligerswerk.

In april en mei 2016 heeft NOV contact gehad met alle politieke fracties om haar punten voor de verkiezingsprogramma’s in te brengen. In de daarop volgende maanden hebben NOV-leden en -partners de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s gevolgd en daar waar nodig actie ondernomen om amendementen of moties in te dienen. Dat heeft als resultaat dat in de programma’s van D66 en de PvdA alsnog passages zijn opgenomen over het belang van vrijwilligerswerk. Op twee na hebben alle politieke partijen die nu in de kamer zitten vrijwilligerswerk in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Hoe ze dat hebben gedaan verschilt enorm per partij. We hebben alle passages verzameld en onder andere op voor NOV belangrijke thema’s gescoord. Deze informatie is eenvoudig te gebruiken bij het afwegen op welke partij je gaat stemmen.

Korte leeswijzer

Hieronder geven we eerst de highlights, dan een overzicht in een tabel  en vervolgens alle passages in de verkiezingsprogramma's.

Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen

Opvallend is dat de meeste partijen vinden dat iedereen vrijwilligerswerk moet kunnen doen, uitkering of geen uitkering. Een enkeling blijft hangen op de angst dat vrijwilligers betaald werk verdringen, maar partijen als CDA, ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren zien in dat deze houding niet past bij de moderne samenleving waarin betaald werk allerminst een zekerheid is en je dus niet de bal bij de vrijwilliger kunt leggen. Van visie getuigt de opmerking dat betaald werk ook niet per se het hoogst haalbare is (GroenLinks, PvdD, D66). Ook vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. De ChristenUnie gaat zelfs zo ver dat zij asielzoekers en statushouders wil verplichten vrijwilligerswerk te doen. GroenLinks en de SP willen, terecht, van de verplichte tegenprestatie in de bijstand af.

Regels schrappen

Drie partijen hebben oog voor de sociale veiligheid en zijn voor het gratis beschikbaar stellen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat zijn CDA en CU, maar ook 50PLUS, dat de kwetsbaarheid van ouderen erkent. Dat andere partijen hier niets over zeggen kan samenhangen met de wens om regels en barrières weg te nemen, want dat is iets waar bijna alle partijen aandacht aan besteden. Ruimte om te kunnen experimenteren zodat  regels niet bij voorbaat vernieuwing onmogelijk maken, komt ook terug.

Goede ondersteuning

Diverse partijen willen vrijwilligerswerk bij brandweer, politie en in sport en cultuur stimuleren of waarderen het vrijwilligerswerk in die sectoren expliciet in hun programma waarderen. De ChristenUnie is het meest concreet in het versterken van landelijke netwerken. De SGP wil graag dat er op toegezien wordt dat wettelijk verplichtingen om vrijwilligers te ondersteunen worden nagekomen. De VVD is vooral van de veiligheid, maar noemt ook natuur en cultuur zonder expliciet te worden over wat daar moet gebeuren. De SP is voor een campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer.

Armoe troef?

Geen enkele partij ondersteunt het idee van een maatschappelijk investeringsbank om, met onder andere slapende tegoeden, initiatieven te ondersteunen.

Jongeren in beeld houden

Opvallende terugkomer is de maatschappelijke stage. CDA als moeder van de maatschappelijke stage komt in plaats daarvan zelfs met de maatschappelijke dienstplicht. ChristenUnie noemt naast de dienstplicht ook de maatschappelijke stage voor het middelbaar onderwijs en komt met een plan om studieschuld af te kopen. D66 vindt sociale vaardigheden voor de jeugd van het grootste belang en noemt maatschappelijke stage als een goed middel om die te ontwikkelen.

Op wie stemmen?

Bij de verkiezingen is vrijwilligerswerk een van de vele thema’s. Hieronder vind je een handzaam overzicht welke keuzes politieke partijen op het gebied van vrijwilligerswerk maken. Het blijft van belang te lezen wat er werkelijk in het programma staat omdat verschillende partijen verschillende voorwaarden bij een bepaald onderwerp stellen.

Download de tabel!

 

Alle passages uit de programma's

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CDA

Ruim baan voor vrijwilligers, regels schrappen en waarderen

Vrijwilligers zijn de ‘kampioenen’ van de sterke samenleving. Zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven de kerken dicht, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. Vrijwilligers verdienen daarom onze grote waardering. Daarnaast willen wij het vrijwilligerswerk ondersteunen door onnodige regels voor hen en voor verenigingen te schrappen. Door de regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligerswerk te versoepelen.

Vrijwilligerswerk voor en door nieuwkomers
Nieuwkomers die hier mogen blijven zijn via de inburgeringsplicht als eerste zelf verantwoordelijk voor hun integratie. Maar ook als samenleving hebben we hier een belangrijke taak én een gemeenschappelijk belang. Inburgeringscursussen zijn onmisbaar als intensieve kennismaking met de samenleving. Wij willen het aanbod van deze cursussen verruimen, door lagere drempels voor taallessen door vrijwilligers en het aanbieden van taal- en inburgeringscursussen via de kanalen van de publieke omroep.

Voor vluchtelingen die werkelijk in nood verkeren bieden wij altijd hulp en bescherming. Dat kan in beginsel in de vorm van een ontheemdenstatus, waarbij enerzijds de vluchteling de ruimte krijgt om zich via opleiding of (vrijwilligers-)werk te ontwikkelen, maar anderzijds vanaf het begin af aan eerlijk en duidelijk wordt vermeld dat het verblijf hier tijdelijk is. Het perspectief blijft gericht op terugkeer en hun bijdrage aan de wederopbouw van het land van herkomst, als de situatie daar weer veilig is.

Vrijstelling sollicitatieplicht vrijwilligers 60+
Toch is het bij de huidige werkloosheid en de onzekere economische verwachtingen niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Die inzet verdient de waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 die structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.

Chronisch zieken betrekken via vrijwilligerswerk
De komende jaren zal het aantal mensen met een of meerdere chronische aandoeningen sterk groeien. Dat maakt dat ook afspraken gemaakt worden om chronisch zieken beter bij de samenleving te betrekken, in hun werk, in vrijwilligerswerk of in de zorg voor hun naasten.

Maatschappelijke dienstplicht
Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, willen wij een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving. Daarom willen we toe naar een nieuwe dienstplicht. Dat kan bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties. We beginnen met jongeren die een extra zetje nodig hebben om hen bij de samenleving te houden. Voor hen heeft de dienstplicht een (her)opvoedende rol, die voor sommigen helaas hard nodig is. Op termijn gaat de dienstplicht gelden voor alle jongeren, zowel jongens als meisjes. De nieuwe dienstplicht leert jongeren dat samenleven een gezamenlijke opdracht is en versterkt de verbinding, het normbesef en burgerschap. Wat we onze jongeren via de dienstplicht willen leren, is wat 6 miljoen vrijwilligers in ons land vanzelfsprekend vinden: je inzetten voor een ander en elkaar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ChristenUnie

Maatschappelijke dienstplicht: verbinding in een verdeeld land

Een samenleving van ‘wij met en voor elkaar’ is volgens de ChristenUnie gebaat bij de invoering van een maatschappelijke dienstplicht: een samenlevingsbijdrage van een half jaar. Het ontwikkelen van sociale competenties, actief burgerschap en een houding van dienstbaarheid staan centraal bij de dienstplicht. Jongeren krijgen oog voor sociale en maatschappelijke noden in hun directe omgeving. Met een maatschappelijke dienstplicht bouwen we aan een samenleving waarin we iets voor elkaar doen en investeren we in saamhorigheid. De nadruk op onze individuele zelfontplooiing wordt verlegd naar de vraag hoe we van betekenis kunnen zijn voor de samenleving. Daarbij kan de dienstplicht bijdragen aan integratie.

Hoe ziet de ChristenUnie dit voor zich?

 • Flexibel. Iedereen die 18 wordt is dienstplichtig. Je kunt de dienstplicht vervullen tussen 18 en 28. Het gaat om een duur van zes maanden en mag eventueel in meerdere perioden van een zekere minimale duur worden opgenomen. Er is een definitie voor wat geldt als vrijwilligerswerk – dus geen verdringing op de arbeidsmarkt.
 • Mogelijkheid tot korting op studieschuld. Voor het aantal uur wordt de dienstplichtvergoeding van €4,50 gerekend en dit wordt desgewenst afgetrokken van de studieschuld na afstuderen. Zo kan ongeveer €800 per vervulde maand worden afgelost of verdiend.
 • Vrijwilligersnetwerken zoals Present en bijvoorbeeld ook sportorganisaties kunnen een belangrijke rol vervullen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
 • Dienstrecht. Naast de dienstplicht introductie van een dienstrecht voor iedereen.
 • Voor werkelozen is het doen van vrijwilligerswerk een toegestane invulling van een verplichte tegenprestatie en vervalt de sollicitatieplicht, mits onderdeel van een traject leidend naar werk. Voor zestigplussers kan in bepaalde omstandigheden het doen van vrijwilligerswerk een alternatief zijn voor werk tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Ook kan het dienstrecht een onderdeel zijn van een schuldhulptraject.
 • Financiering. Voor de bekostiging van dienstplicht en dienstrecht gaan we uit van co-financiering van de overheid met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

Inzet van politievrijwilligers stimuleren en verbeteren

Right to challenge in opvangcentra COA
Meer ruimte voor vrijwilligersinitiatieven en integratie-gerelateerde activiteiten in de opvangcentra van het COA. Van een regime van “controle en beheersing” naar “contact en integratie”.

Vrijwilligerswerk voor en door asielzoekers
Taalles en zo mogelijk vrijwilligerswerk vanaf aankomst voor de asielzoekers, dus niet pas na verlening van verblijfsvergunning.

Integratie nieuwkomers
Een activerend en ontzorgend model met een zolang als nodig, maar in principe 2-jarig fulltime verplicht leer-werktraject met taal, burgerschapsvorming en (vrijwilligers)werk.

Verplicht (!) vrijwilligerswerk statushouders
Verplicht en passend vrijwilligerswerk voor statushouders zolang zij geen werk hebben. Dit is goed voor de nieuwkomer die hiermee invulling kan geven aan zijn dagritme én iets voor de samenleving kan betekenen.

Maatschappelijk stage terug
Terugkeer van de maatschappelijke stage, zodat leerlingen kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk en het beroepenveld. De maatschappelijke stage bevordert goed burgerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag 
Vrijwilligers kunnen een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG ) verkrijgen.

Versterking landelijke netwerken
Landelijk werkende vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present en de Zonnebloem krijgen de kans om door het gehele land vrijwilligersnetwerken te verstevigen of op te bouwen. Zij behouden hun subsidies hiervoor.

Vrijwilligerswerk naast uitkering stimuleren
Vrijwilligerswerk naast uitkering. Het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering kan worden gestimuleerd. De ChristenUnie is trots op het vele werk dat vrijwilligers doen, ziet de waarde van onbetaald werk en wil dit niet belemmeren door regeldruk. Met een uitkering moet je gewoon vrijwilligerswerk kunnen doen, zonder de uitkering te verliezen. Het is wel van belang dat je daarnaast kunt werken aan het vinden van een betaalde baan.

Inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening
De ChristenUnie is er voorstander van dat onderzocht wordt wat de voordelen zijn van één nieuw landelijk geregeld schuldhulptraject, toegankelijk voor iedereen, met kortere termijnen, meer begeleiding, inzet van vrijwilligers, professionele hulpverlening voor bijkomende problematiek, met looninhoudingen voor vaste lasten en budgetbeheer, begeleid door een vast contactpersoon van de gemeente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

D66

Maatschappelijke stage terug
Het is belangrijk dat het onderwijs met de tijd meegaat. Taal, rekenen en kennis blijven van belang, maar we zien dat digitale vaardigheden als programmeren, sociale vaardigheden als samenwerken en ook zelfredzaamheid aan belang winnen in het leven. D66 wil dat alle leerlingen op school werken aan deze vaardigheden, bijvoorbeeld door maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs.

Makkelijker van betaald naar onbetaald
De overgang van een werknemer of een zelfstandige naar een leefwijze met onbetaald werk, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, moet eenvoudiger worden.

Barrières weg, meer experimenteerruimte
D66 vindt de inzet van vrijwilligers en actieve bewoners belangrijk. D66 wil de bureaucratische barrières die mooie initiatieven in de weg staan wegnemen en meer experimenteerruimte bieden.

Vrijwilligerswerk voor werklozen en asielzoekers
Daarnaast wil D66 de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk vergroten, zeker ook voor werklozen en asielzoekers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DENK

Investeringsfonds
DENK vindt het van belang dat het voorzieningenniveau in wijken op peil is, omdat wijken erdoor opfleuren en het wijkniveau voor menselijke dienstverlening zorgt. DENK is daarom: vóór een investeringsfonds voor de wijkeconomie, waarin bedrijfjes op wijkniveau krediet kunnen krijgen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

GroenLinks

Waarderen vrijwilligerswerk (o.a.) naast werk, afschaffing tegenprestatie
Werk is belangrijk, maar het leven is meer. Het leven is ook familie, vrienden, zelfontplooiing en zelf vorm geven aan de samenleving. Miljoenen mensen geven mantelzorg en doen vrijwilligerswerk. Dat is de samenleving. GroenLinks waardeert andere vormen van werk dan alleen een betaalde baan. Als je geen baan hebt, heb je recht op bijstand op basis van vertrouwen, zonder tegenprestatie, zonder kleinerende regeltjes. Je wordt niet vernederd, maar gestimuleerd om mee te doen. Daar heb je zelf zeggenschap in. Voor iedereen geldt dat grip op het eigen leven belangrijk is.

Vrijwilligersvergoeding omhoog
We waarderen mantelzorg en vrijwilligerswerk als gelijkwaardige vormen van participatie. De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog.

Omarmen burgerinitiatieven
Burgers krijgen nieuwe vormen van zeggenschap. We omarmen burgerinitiatieven en ondernemende burgers die zelf aan de slag willen met maatschappelijke vraagstukken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PvdA

Vluchtelingen
Wij willen dat de gemeenten zelf over de invulling van de opvang gaan. Zo kunnen zij zaken als taalonderwijs en begeleiding naar (vrijwilligers)werk goed waarborgen.

Gezondheid
Leven in gezondheid vergt een brede samenwerking van tal van domeinen: zorg, welzijn, wonen, werkomstandigheden, onderwijs, huisvesting, veiligheid, gezinsleven, recreatie, sport, cultuur, mantelzorg, vrijwilligerswerk, en de inrichting van de leefomgeving. Zo was het in de 19de eeuw, toen schoon drinkwater en riolering een geweldige winst in gezondheid opleverden, en zo is het in essentie nog altijd.

Sport en betaalde ondersteuning
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen onze steun. We willen het bijvoorbeeld mogelijk maken dat vrijwilligers bij sportverenigingen worden ondersteund door een professionele kracht. Dat vergroot de continuïteit en kwaliteit van de vereniging en draagt meer bij aan meer binding in de samenleving.
Vrijwilligerswerk algemeen
Waardevolle organisaties zoals sportverenigingen, muziekverenigingen, maar ook grote organisaties als het Rode Kruis, Amnesty, Scouting, Greenpeace en het Leger des Heils kunnen zonder vrijwilligers niet bestaan. Ook in de langdurige zorg zijn veel vrijwilligers actief. Zij bieden praktische, maar ook sociaal-emotionele steun en nemen soms tijdelijk de zorg over of ondersteunen mantelzorgers bij zorgtaken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Partij voor de Dieren

Vrijwilligerswerk meetellen bij BPP
De overheid stuurt op dit moment teveel op het verhogen van inkomsten in Nederland: het bruto binnenlands product (bbp). Maar een groeiend bbp betekent niet per definitie dat het goed gaat met de samenleving of dat burgers gelukkig zijn. Vrijwilligerswerk en mantelzorg tellen bij de berekening van het bbp niet mee als een positieve bijdrage aan onze welvaart. Activiteiten die het milieu, de volksgezondheid of het dierenwelzijn schaden, zoals de vee-industrie, kolencentrales en gaswinning, echter wel. Dat is niet logisch. De Partij voor de Dieren wil betere instrumenten om de koers van de economie te bepalen.

Werk combineren met vrijwilligerswerk
Kortere werkweken dragen bij aan een betere verdeling van het beschikbare werk en moeten voor iedereen mogelijk gemaakt worden. Ze brengen tegelijkertijd de werkloosheid en de milieudruk van onze samenleving omlaag. Een betaalde baan wordt zo ook beter te combineren met mantelzorg, ouderschap of vrijwilligerswerk.

Het illustreert ons ideaal om in een maatschappij te leven waarin betaalde arbeid niet langer als het enige of voornaamste doel in het leven wordt gezien.

Uitkeringsgerechtigden betere toegang tot vrijwilligerswerk
Een basisinkomen zou het mogelijk kunnen maken dat veel meer maatschappelijke activiteiten kunnen worden ontplooid die nuttig zijn voor de samenleving. Uitkeringsgerechtigden hebben nu te weinig mogelijkheden om naast een uitkering iets bij te verdienen, waardoor een parttime baan vaak niets oplevert. We willen dat werkzoekenden vrijwilligerswerk en stages kunnen doen, ook als dat werk niet direct op terugkeer naar de arbeidsmarkt gericht is. Minder uitvoeringskosten, meer helderheid voor de burger.

Vrijwilligerswerk bij voedselbanken stimuleren
De overheid gaat voedselbanken veel meer ondersteunen. Vrijwilligerswerk bij voedselbanken door uitkeringsgerechtigden moet door de overheid gestimuleerd worden.

Vluchtelingen hebben recht op vrijwilligerswerk
Vluchtelingen hebben recht op onderwijs, taalcursussen, zorg, (vrijwilligers)werk en adequate huisvesting.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PVV

Niets over vrijwilligerswerk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SGP

Controle op ondersteuning vrijwilligerswerk
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn het bindmiddel van onze samenleving. De overheid houdt er toezicht op dat de wettelijke verplichtingen om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, worden nagekomen.

Aanpassen belastingstelsel
Het is uiterst ongewenst dat ons belastingstelsel mantelzorgers en vrijwilligers afstraft in plaats van beloont. Dat moet écht anders!

Betrokken samenleving, betere samenwerking
In de tweede plaats streeft de SGP naar een betrokken samenleving waar iedereen die dat kan een steentje bijdraagt. Dat biedt mogelijkheden voor kortere lijnen, samenspel van organisaties, mantelzorgers en vrijwilligers en niet te vergeten de kerkelijke gemeenschappen. Zo kunnen ongedachte, maar effectieve combinaties worden gecreëerd.

Kinderopvang
Ouders die samen op vrijwillige basis opvang of een peuterspeelzaal willen organiseren, verdienen volop de ruimte. Deze ouders mogen in geen geval in het keurslijf van de bekostigde opvang geperst worden.

Waardering en benutting deskundigheid vrijwilligers brandweer
De brandweer is een belangrijke speler als het gaat om veiligheid. De financiële ruimte moet voldoende zijn om de kwaliteit ten minste te handhaven. Vooral de vele vrijwilligers verdienen waardering. Van hun deskundigheid en betrokkenheid kan en moet daarom beter gebruik worden gemaakt om veiligheid van de mensen, de brandveiligheid en de kwaliteit te waarborgen. Uitgangspunt is het halen van de aanrijtijden met voldoende mensen.

Ondersteuning vrijwilligers gevangenissen
[Gevangenissen] De inzet daarbij van vrijwilligers en organisaties of kerken moet royaal ondersteund worden door bijvoorbeeld het aanbieden van cursussen, vergoeding van reiskosten, en andere ondersteunende activiteiten.

Werk versus vrijwilligerswerk (o.a.)
Te mogen en kunnen werken, is een mooie opgave en een bijzondere roeping. Mensen ontvangen hun leven en hun gaven niet voor zichzelf. Het is de bedoeling dat zij hun gaven inzetten tot eer van hun Schepper en ten dienste van andere mensen. Dat kan betaald werk zijn, maar evengoed allerlei vormen van onbetaald werk. Vrijwilligerswerk, om maar eens iets te noemen. Of het opvoeden van kinderen, het zorgen voor familieleden, of een handje helpen wanneer bekenden dat zelf niet meer kunnen.

Centraal Planbureau moet positief waarderen

Het Centraal Planbureau moet mantelzorg en vrijwilligerswerk niet langer slechts als vrijetijdsbesteding behandelen, maar positief waarderen in de doorrekeningen.

Uitkeringsgerechtigden en vrijwilligerswerk
Uitkeringsgerechtigden moeten voldoende ruimte krijgen om mantelzorg te verrichten. Ook vrijwilligerswerk moet mogelijk zijn wanneer niet duidelijk sprake is van verdringing van betaalde arbeid en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet onder druk komt te staan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SP

Vrijwilligerswerk vrijwillig, stoppen verplichte tegenprestatie, ‘regulier’ werk betaald
Werk moet volwaardig worden beloond. Vrijwilligerswerk blijft altijd vrijwillig; regulier werk wordt altijd betaald. We stoppen met de verplichte ‘tegenprestatie’ in de bijstand en met werken zonder loon.  

Campagne meer brandweervrijwilligers
We stoppen de uitholling van de brandweer. Er worden geen brandweerposten gesloten als dit ten koste gaat van de kwaliteit van de brandweerzorg. We stoppen experimenten met minder mensen op brand­weerwagens en starten een campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VVD

Meer vrijwilligers bij politie en reservisten
De flexibele inzet van vrijwilligers bij de politie en reservisten bij de Koninklijke Marechaussee heeft een grote meerwaarde. Met hun diverse achtergronden kunnen ze zowel in de basispolitiezorg, tijdens evenementen en controleacties als op specialistische recherchetaken de slagkracht van deze organisaties enorm vergroten. Ook vormen ze ambassadeurs voor de politie in de samenleving. We willen dat de ingezette vernieuwing en intensivering van vrijwilligers en reservisten volop wordt voortgezet.

Meer rekening houden met wensen brandweervrijwilligers
Ons brandweerpersoneel is eveneens onmisbaar voor de nationale veiligheid van Nederland. De Nederlandse brandweer bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers. Mannen en vrouwen die zich naast hun normale baan inzetten voor de brandveiligheid in hun dorp of stad. Veel vrijwilligers zijn brandweerman uit liefde voor het vak. Zij kunnen het combineren met hun baan door dienst te draaien in het dorp of de stad waarin ze wonen of werken. Zonder vrijwilligers kan de brandweer niet functioneren. We zien ook dat de veiligheidsregio’s goed zijn voor de kwaliteit en de effectiviteit van de rampenbestrijding. Wel willen we dat de veiligheidsregio’s bij alle keuzes die ze maken, meer rekening houden met deze belangrijke vrijwilligers.

Cultuurvrijwilligers verdienen waardering en ondersteuning
Wij willen subsidies zo inzetten dat met dezelfde hoeveelheid geld meer cultuur tot stand kan komen. Vrijwilligers verdienen waardering en indien nodig ondersteuning.

Trots op vrijwilligers in de sport
Sport en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door te sporten komen we elkaar tegen, ontstaan er nieuwe vriendschappen en dagen we elkaar uit. Het verbindt om iedere week samen te gaan voor de winst of de favoriete club aan te moedigen. Sport brengt ons samen. Wij zijn erg blij met de duizenden vrijwilligers die zich iedere dag opnieuw inzetten voor hun club, of het nu gaat om het draaien van een bardienst of het meegaan naar een uitwedstrijd van de F’jes. Deze vrijwilligers maken de sport mede tot een succes. Daar zijn we trots op.

Vrijwilligers en natuurbeheer
We willen particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer betrekken bij het natuurbeheer om samen de kansen te pakken. We willen particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer betrekken bij het natuurbeheer om samen de kansen te pakken, ook voor de ontwikkeling van nieuwe bos- en natuurgebieden. Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld als pachter, aandeelhouder, donateur of vrijwilliger.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

50PLUS

Waardering en ondersteuning, maar…
Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar

de inzet van vrijwilligers mag niet leiden tot banenverlies/verdringing.

Onbelaste vergoedingen
Vrijwilligersvergoedingen blijven tot een maximumbedrag onbelast.

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag
Verklaring omtrent gedrag (VOG) ten behoeve van vrijwilligerswerk is gratis aan te vragen.

 

Het NOV-lobbyteam

Het benaderen van politici en fracties is gebeurd door een team van leden en partners bestaande uit:

 • Humanitas
 • Het Begint met Taal
 • ScoutingNL
 • Present Nederland
 • LSA bewoners

Deze organisaties maken deel uit van het NOV-netwerk Lobby en Communicatie, het netwerk dat ook verantwoordelijk was voor het organiseren van het Gratis Goud Festival.

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.