Hoe regelen gemeenten hun vrijwilligerswerkbeleid?

ProfielfotoMark Molenaar 15-04-2019 14917 keer bekeken 12 reacties

Movisie heeft in 2018 inventarisatie gedaan naar vrijwilligerswerkbeleid in vijftien gemeenten. Hoe ziet dat beleid eruit? En hoe zijn vrijwilligers betrokken bij het opstellen? Reis mee tussen sturende, samenwerkende en vooruitstrevende gemeenten.

Tekst: Ronald Hetem, Foto: Workshop in Stadskantoor Deventer, Ruud van der Graaf

Inmiddels is het geen bijzonderheid meer om te constateren dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. En dat geldt ook voor het vrijwilligerswerkbeleid. De inventarisatie laat het volgende zien:     

 • Algemeen vrijwilligerswerkbeleid verdwijnt steeds meer naar de achtergrond
 • Vrijwilligerswerkbeleid is steeds vaker instrumenteel gekoppeld aan gemeentelijke beleidsdoelen
 • Heel soms zijn vrijwilligersinitiatieven sturend

Een algemene trend is dat gemeenten meer en vaker bewoners, vrijwilligersorganisaties en initiatieven (willen) betrekken bij het opstellen van hun beleid. Enerzijds omdat vrijwilligers en actieve burgers bij de uitvoering een rol hebben en gemeenten afhankelijk zijn van hun betrokkenheid bij de uitvoering. Anderzijds omdat die samenwerking informatie oplevert over wat leeft en speelt in de samenleving. Echter, de wijze waarop uiteindelijk de facilitering, ondersteuning en waardering van de lokale vrijwillige inzet wordt vormgegeven, is zeer uiteenlopend. Waar de ene gemeente een apart vrijwilligerswerkbeleid heeft voor de ondersteuning en facilitering van het vrijwilligerswerk, heeft een andere gemeente hier geen specifieke visie op en is een weer ander gericht op de ondersteuning en samenwerking met vrijwilligersorganisaties voor het bereiken van specifieke maatschappelijke doelen. De samenwerking met vrijwilligersorganisaties is dan ook per gemeente verschillend. Deze verschillen komen voort uit de keuze van gemeenten voor de rol en de verhouding die ze willen ten opzichte vrijwilligers en burgerinitiatieven. In eerdere publicaties van het NSOB (pdf) worden deze verschillende rollen waarmee gemeenten zich kunnen verhouden tot burgerinitiatieven onderverdeeld in vier perspectieven. Deze vier perspectieven zien we ook terug in hoe gemeenten het vrijwilligerswerkbeleid vormgeven. Achteraan in dit artikel staat een toelichting op deze vier overheidsperspectieven.

Download Inventarisatie

Zelfstandig vrijwilligerswerkbeleid niet altijd beter?

Gemeenten met zelfstandig vrijwilligerswerkbeleid hebben vaker een beleid waarin de ondersteuning en ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk is uitgewerkt en er strikte regels zijn voor het aanvragen van subsidies. Een voorbeeld hiervan is Maassluis. Deze gemeente kent een organisatiebudget voor het steunpunt plus structurele subsidies en eenmalige subsidies voor vrijwilligersorganisaties. De aanvragen verlopen via het subsidieloket, waarbij voor de eenmalige subsidies (ook bedoeld voor innovatie) een checklist met criteria is en er vindt vooraf een gesprek plaats. Voor de structurele subsidies wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten waarin ook KPI’s (kritische prestatie indicatoren) en de normen benoemd worden. De gemeente zit in een veranderproces en is op weg naar meer sturen op maatschappelijke effecten en benadert het vrijwilligerswerk steeds instrumenteler. Dat wil niet zeggen dat de brede ondersteuning verdwijnt. Die blijft als een soort van basisvoorziening voor alle vrijwilligers en hun organisaties bestaan.

Koppeling met gemeentelijke opgaven

In meer en meer gemeenten zien we dat er een koppeling plaatsvindt van de subsidie met de maatschappelijke opgaven van de gemeenten. Aan de subsidies worden prestatiedoelen gekoppeld. Organisaties kunnen op financiële ondersteuning van de gemeente rekenen wanneer ze met hun werkzaamheden aantoonbaar bijdragen aan de beleidsdoelen of de grote maatschappelijke opgaven van de gemeente. Deze gemeenten ontwikkelen een instrumentele visie op het vrijwilligerswerk en zijn op zoek naar methoden om de effecten van de vrijwillige inzet te meten.

Een van de voorbeelden hiervan is de gemeente Maastricht. Sinds 2017 is in die gemeente een subsidieverordening van kracht voor de subsidiëring van vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven die met hun activiteiten bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente op het terrein van welzijn en zorg. Deze verordening heet zelfs verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg. En Maastricht is zeker niet de enige gemeente die zich zo ontwikkelt. Deze verschuiving in het beleid van gemeenten naar een gerichte ondersteuning van die vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan de resultaten van verschillende gemeentelijke beleidsdoelen heeft tot gevolg dat het aantal gemeenten met zelfstandig vrijwilligerswerkbeleid minder wordt. Deze gemeenten zijn gericht op de grotere maatschappelijke opgaven zoals de zorg, energietransitie, recreatie, economie en verkeer. Vrijwilligers en hun organisaties zijn een onderdeel van de oplossing en het bereiken van de doelen. Er is geen apart vrijwilligerswerkbeleid meer, maar het vrijwilligerswerk is een integraal onderdeel van het beleid voor de grotere maatschappelijke opgaven. 

Compromissen binnen gezamenlijke sociale doelstellingen, andere domeinen onderbelicht

Net als in Maastricht zijn er ook in andere gemeenten, zoals Groningen en Dordrecht, bijeenkomsten met vrijwilligersorganisaties. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor het informeren over de beleidsdoelen en de onderlinge samenwerking en samenwerking met de gemeente te stimuleren en afspraken te maken over de bijdragen van organisaties en initiatieven aan de maatschappelijke opgaven van de gemeenten.

Voorbeelden van deze netwerkende aanpak zijn vooral te vinden binnen het sociaal domein. Het gaat dan om het vergroten van de participatie, sociale veiligheid en grotere zelfredzaamheid waaronder ondersteuning bij het langer zelfstandig blijven wonen. In andere domeinen dan het sociaal domein vindt veel minder overleg plaats met het vrijwilligerswerk. In deze netwerkende aanpak is er vaak nog wel onderhandelingsruimte en kan de ondersteuning van het vrijwilligerswerk een compromis zijn. Wanneer organisaties met eigen initiatieven komen en die passen binnen de doelstellingen van de gemeente, kan dat ook gefinancierd worden.

Zelden initiatieven aan het stuur

Het komt (nog) niet veel voor dat de gemeente ervoor kiest om zich te verbinden met die initiatieven en organisaties die de overheidsdoelen ondersteunen zonder dat ze zelf de leiding hebben, bepalend en sturend zijn. Deze responsieve rol vereist naast vertrouwen in het vrijwilligerswerk, ook een toekomstgerichte visie en beleid waarin gemeenten aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenlevingen en in het vrijwilligerswerk. Een gemeente als Utrecht lijkt al belangrijke stappen gezet te hebben om de samenwerking vanuit de vrijwilligers zelf te stimuleren.

Utrechts Model

In Utrecht spreken ze zelf van het Utrechts model waarin het vrijwilligerswerk onderdeel is van de Sociale Basis. Dit is een kadernota waarin een behoefteonderzoek is gedaan onder alle organisaties en vrijwilligers. In expertmeetings is specifiek besproken over onderwerpen als wijkaanpak en bijdragen aan voorzieningen in de wijk. De vrijwilligersadviesraad heeft de ontwikkelingen gevolgd. Gevolg is dat vrijwilligersorganisaties een belangrijk onderdeel zijn van de ontwikkeling van de stad. Hun inzet is niet alleen aanvullend, maar ook vooruitlopend op de professionele dienstverlening. De beweging naar voren die hiermee gemaakt wordt, is dat problemen al worden opgelost voor ze zich voordoen (preventie). Vooral op wijk- en buurtniveau. We zien dit ook in ander grote steden zoals Den Haag en Zwolle. Die gemeenten werken samen met wijknetwerken en ze stellen gezamenlijk met bewoners wijkagenda’s op. De volgende stap is dat wijken steeds meer zelf beslissingsbevoegdheid krijgen en zelf beslissen over de inzet van middelen. De gemeente zet daarvoor de kaders neer en waakt erover dat iedereen meedoet.

Hoe samenwerken met de gemeente?

Uit de inventarisatie van het vrijwilligerswerkbeleid komt dat een groot aantal medewerkers van gemeenten meer samenwerking willen met de vrijwilligersorganisaties en initiatieven. Zij willen dat de vraagstukken in het sociale domein in netwerken samen met inwoners en vrijwilligersorganisaties worden opgepakt en dat de gemeente dit faciliteert en stimuleert. Deze oplossingsgerichte samenwerking vraagt van gemeenten enerzijds heldere kaders en afspraken over de te bereiken doelen en anderzijds om een uitnodigende houding om met initiatieven te komen en die te stimuleren en faciliteren. Kortom een open, naar buiten gekeerde houding waar goede contacten worden onderhouden. Dit is nog maar in weinig gemeenten echt het geval. Ambtenaren geven ook aan dat ze behoefte hebben aan ondersteuning bij de het contact met de vrijwilligersorganisaties en het stimuleren van die organisaties om met de gemeente samen te werken. In gemeenten met een vrijwilligerscentrale of een steunpunt voor het vrijwilligerswerk wordt daar de ondersteuning gezocht. In andere gemeenten wordt de samenwerking gezocht met grote lokale partners in het vrijwilligerswerk die een rol spelen in de oplossing van het maatschappelijke vraagstuk.  

Canvas voor samenwerking

Voor het ondersteunen van de samenwerking tussen gemeenten met de vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties heeft Movisie een canvas ontwikkeld waarin zowel de gemeente als de vrijwilligerscentrale of vrijwilligersorganisaties kunnen beoordelen waar ze elkaar kunnen versterken. Het is niet noodzakelijk deze canvas gezamenlijk in te vullen. Met voldoende kennis van elkaars bedoelingen en doelen kan iedere partij zelf beoordelen of het eigen aanbod of wens past binnen die doelstellingen van de ander en het zinvol is om de samenwerking te zoeken of aan te gaan.  Download hier het canvas in Word.

Visie/beleid gemeenten op vrijwilligerswerk

 

Gewenste betrokkenheid vrijwilligers (participatieladder):

 

Toegevoegde waarden, activiteiten, gezamenlijke ambitie.

Functie voor vrijwilligerswerk:

 

Doelstelling organisatie of vrijwilligerscentrale 

 • Aparte eigen visie en beleid, onderdeel maatschappelijke opgaven of beleidsarm met werkafspraken en netwerkoverleggen.
 • Welke doelstelling heeft de gemeente met de vrijwillige inzet:
 • Perspectief van de gemeente:

–      Rechtmatige overheid

–      Presterende overheid

–      Netwerkende overheid

–      Responsieve overheid

 

 • Meebeslissen
 • Coproduceren
 • Adviseren
 • Raadplegen
 • Informeren

 

 

 

 

 

 

 • Matchen vraag en aanbod
 • Erkennen en waarderen
 • Belangenbehartigen
 • Promotie
 • Deskundigheidsbevordering
 • Bevorderen nieuwe ontwikkelingen

 

 

Beleidsafdelingen en contactambtenaren:

 

Doelgroepen, partners en netwerk:

Welke subsidies zijn hiervoor voor zowel organisaties als steunpunt VWC?

Welke investeringen zijn daarvoor nodig van zowel organisaties als het steunpunt/VWC?

 

Download inventarisatie

Overheidsrollen volgens de NSOB

De samenleving verandert en ontwikkelt zich richting meer zelfredzaamheid van burgers in de samenleving. In dat kader verschuift ook de rol van de overheid en dat heeft gevolgen voor het vrijwilligerswerk. Mikis de Winter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft daarvoor het onderstaande model uitgewerkt. In dit model worden vier rollen van gemeenten onderscheiden.

1. Rechtmatige overheid

Bij een rechtmatige overheid is het uitvoeren van wetten en regels de basis van het overheidshandelen. Kenmerkend voor deze rol is dat de gemeente heldere procedures heeft waarmee uitvoering wordt gegeven de wettelijk een politieke doelen.

2. Presterende overheid

De presterende overheid is gericht op de resultaten. In deze rol richt de gemeente zich op de processen en methoden de beleidsdoelen te bereiken. Belangrijk hierbij is dat de resultaten meetbaar zijn. De processen worden daarom gestuurd op de meetbaarheid van resultaten.

3. Samenwerkende overheid

In de rol waar sprake is van een samenwerkende overheid probeert de gemeenten haar beleidsdoelen te bereiken door samenwerkingsverbanden aan te gaan. De gemeente blijft wel in de lead maar zal door middel van onderhandelingen en compromissen met de veldpartijen proberen haar doelen te bereiken.

4. Responsieve overheid

In de rol van responsieve overheid faciliteert en ondersteunt de gemeente initiatieven uit de samenleving. De gemeenten gaat niet voor de eigen doelstellingen maar sluit aan bij de bewegingen in de samenleving.

In het kader van de meer zelfsturing en eigen regie zullen gemeenten vaker de rol van samenwerkende en responsieve overheid op zich gaan nemen. En dat heeft gevolgen voor de samenwerking met vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligersorganisaties en projecten zijn in de regel initiatieven die vanuit de samenleving komen. Of het nu gaat om sportverenigingen, natuurorganisaties of vrijwilligersorganisaties in de zorg, ze zijn allemaal ontstaan vanuit de inwoners zelf.

12  reacties

Cees van den Bos 30-04-19 om 20:57

Ik herken me in de conclusies van de inventarisatie van Movisie. Op basis van mijn ervaring bij de Vrijwilligerscentrale Arnhem en mijn internationale onderzoek naar motieven van overheden om vrijwilligerswerk te promoten en te ondersteunen, durf ik te stellen dat hooguit tijdens verkiezingscampagnes gesproken wordt over algemeen vrijwilligersbeleid. Als na de verkiezingen eenmaal Colleges gevormd en portefeuilles verdeeld zijn, verdwijnt het algemene vrijwilligersbeleid in een la en ligt er een programma-akkoord voor vier jaar, waarin vooral die facetten van vrijwilligerswerk wordt ondersteund, die het meest bijdragen aan de realisering van prioriteiten uit dat akkoord

Nu ligt de prioroteit bij burgerparticipatie, vaker beschouwd als participatie van burgers in de plannen van de gemeente dan als participatie van de gemeente in plannen van burgers. De verschillende keuzes die gemeenten kunnen maken bij het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk heeft Mikis de Winter (NSOB) treffend onderscheiden en onderschrijf ik. De vier onderscheiden rollen bieden ondersteuningsorganisaties houvast bij het vaststellen van een strategie om enerzijds met hun dienstverlening zo goed mogelijk in te spelen op de ondersteuningsbehoefte van de gemeente en daarmee anderzijds de continuïteit van hun eigen organisatie te verzekeren. Het canvas van Movisie is in dat kader een heel bruikbaar hulpmiddel.

Wanneer je als ondersteuningsorganisatie louter uitvoert wat de gemeente vraagt en betaalt, loop je het risico je onafhankelijk positie en expertisefunctie te verliezen. Om op het terrein van vrijwilligerswerkbeleid een onafhankelijke positie te behouden en gezag als expert te verwerven, zijn voor lokale ondersteuningsorganisaties drie zaken van belang:

* Een werkprogramma dat gebaseerd is op een - meerjarig - algemeen vrijwilligersbeleid.
Profileer je naar de gemeente en het vrijwilligersveld als dé deskundige op het brede terrein van vrijwilligerswerk. Laat zien dat bij welke van de vier rollen een gemeente ook kiest op het terrein van vrijwilligerswerk, jouw organisatie een waardevolle gesprekspartner en ondersteuner is. Elke gemeente wil graag weten hoe de hazen in het vrijwilligersveld lopen en heeft behoefte aan een punt waar mensen die vrijwilligerswerk zoeken of organisaties die vrijwilligers nodig hebben, met hun vragen terecht kunnen. Je alleen profileren op die basisfunctie, kan onvoldoende zijn om door de gemeente 'in de lucht te worden gehouden'. De gemeente zal je daarnaast ook beoordelen op de bijdrage die je kunt leveren aan het realiseren van de door haar vastgestelde prioriteiten.
* Een flexibele organisatie die kan schakelen tussen strategische, tactische en uitvoerende activiteiten.
Weinig ondersteuningsorganisaties zijn daartoe geëquipeerd. Is jouw vrijwilligerscentrale onderdeel van een brede welzijnsinstelling, doe dan voor zaken waarvoor je de kennis of capaciteit niet in huis hebt, een beroep op expertise van collega's van andere afdelingen, werk samen met collega-vrijwilligerscentrales of maak gebruik van de expertise en producten van NOV, Movisie of andere kennisorganisaties. Daarnaast kan je organisatie lokaal een verbindende rol spelen door haar kennis van het veld aan de gemeente beschikbaar te stellen en netwerken te vormen van vrijwilligersorganisaties, die een bijdrage kunnen leveren aan de prioriteiten van de gemeente,
* Verbreding van vacaturebank naar ondersteuningspunt voor het brede vrijwilligerswerk.
Dit is nodig om in de toekomst een waardevolle rol te blijven spelen voor gemeente en het maatschappelijke veld. Hoewel uit de inventarisatie van Movisie blijkt dat er op het terrein van gemeentelijke vrijwilligerswerkbeleid nog een wereld te winnen is, is er wel een lichtpunt: gemeenten beseffen dat er gericht beleid nodig is om ervoor te zorgen dat meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen. Als je dan een vrijwilligerscentrale treft die niet afwacht tot een gemeente met concrete plannen komt, maar een gemeente haar expertise aanbiedt bij de ontwikkeling en uitvoering van dat vrijwilligerswerkbeleid en die door vrijwilligers en de organisaties in het vrijwilligersveld wordt gezien als hun aanspreekpunt, dan verwerf je een positie om het vrijwilligersbeleid in je gemeente te versterken te verbreden. Die brede blik van een vrijwilligerssteunpunt is ook nodig om zowel voor gemeente, vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers als burgerinitiatieven dé organisatie te kunnen zijn, waar je met al je vragen op het terrein van vrijwilligerswerk terecht kunt en gehoord wordt.

Bart Hoesté 23-04-19 om 11:31

Wij werken voor zowel gemeente Duiven als gemeente Westervoort.
Bij gemeente Duiven staat samenwerking & responsiviteit centraal als het gaat om de vrijwilligerscentrale. Hoe we dit met hen vormgeven is:
-In het begin van het jaar sturen wij een kwaliteitscompas (movisie) met onze ambities en geplande werkzaamheden.
-Tussentijds houden we de beleidsmedewerker op de hoogte. Elke maand zitten we even bij elkaar voor de stand van zaken. Daar kan ook gekeken worden naar knelpunten, verbetermogelijkheden en signalen. Wat onze rol betreft kunnen wij de lead nemen. Gemeente adviseert of stuurt bij indien nodig.
-Bij grotere innovaties informeren we tevens direct de wethouder.
Wij houden met onze plannen en beleid rekening met de wensen en ambities die de gemeenten uitzet.

In Westervoort is er weinig afstemming. Dit beperkt zich tot jaarlijkse overleggen.

Wat vrijwilligerswerk in relatie tot gemeentelijk vrijwilligersbeleid betreft is dit anders geregeld in gemeente Duiven. Met name de wethouder bepaalt de koers die de gemeente zal uitzetten. Afgelopen jaren hebben zij bijvoorbeeld erg ingezet op de brede participatie van sportverenigingen. Wij worden niet gevraagd of betrokken bij de opzet hiervan. Wij geven hen wel terug wat wij zien, horen en er van vinden.
Daarnaast werkt de gemeente met een naar buiten gericht team van medewerkers. Zij zijn daarin meer in de uitvoering bezig.

Tot slot zijn ze nu veel aan het experimenteren met de inbreng van inwoners. Zo hebben ze laatst een burgerbegroting gehouden, waarbij een groep burgers over 10 à 25 duizend euro mochten beslissen naar welke ideeën van burgers gelden naartoe gaan.
Aanvullend hebben ze een budget voor burgerinitiatieven, beheerd door een burgerpanel, waar mensen bij initiatieven een aanvraag voor kunnen indienen. Hier hebben wij als welzijn bij meegedacht en ondersteuning geboden

Over het algemeen een mooie gemeente waarin veel gebeurd en waarin dingen ook via vallen & opstaan worden gerealiseerd. Er is veel energie en er gebeurt op vrijwilligerswerk vlak zeer veel. Daarin vervullen wij als progressieve welzijnsorganisatie een rol, maar ook de gemeente en andere maatschappelijke organisaties/verenigingen zelf.
Enige kritiekpunt is dat de visie naar mijn inziens soms niet altijd doordacht of realistisch genoeg is, waardoor het of in strategie of in de concrete uitwerking van het beleid het soms geen effect heeft.

Yvonne Posthuma 17-04-19 om 11:47

In de gemeente Hellendoorn is onze Stichting De Welle (brede welzijnsinstelling waaronder vrijwilligerswerk, HellendoornDoet!) nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van gemeentelijk vrijwilligersbeleid.
Er zijn veel vrijwilligers actief en de gemeente wil laten zien dat ze hier trots op zijn en iedereen hierbij willen ondersteunen. In 2017 zijn de contactpersonen van organisaties die met vrijwilligers werken uitgenodigd om de gemeente te helpen vorm te geven aan een nieuwe beleidsnotitie vrijwillige inzet. Daar deze vrijwilligers het beste weten wat daarvoor nodig is, waar behoefte aan is, wilde de gemeente deze kennis en ervaring graag gebruiken c.q. inzetten bij de vormgeving van de nota vrijwillige inzet.
De ideeën en ervaringen waren voor de gemeente dan ook belangrijke informatie om samen met deze “ervaringsdeskundigen” vrijwilligersbeleid te maken. Om deze ideeën en ervaringen te verzamelen, ontving men een vragenlijst en werden er bijeenkomsten en gesprekken gehouden. Samen met enkele vrijwilligers c.q. organisaties zijn er twee vragenlijsten gemaakt: één voor de organisaties en één voor de vrijwilligers. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête is de gemeente in gesprek gegaan met organisaties en vrijwilligers over de uitgangspunten van het gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Eenieder die geïnteresseerd was is hiervoor uitgenodigd.
Op 31 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn nieuw vrijwilligersbeleid voor de jaren 2017 – 2020 vastgesteld: ‘Notitie Vrijwillige inzet: Samen Sterk!’. Met alle informatie van vrijwilligers en hun organisaties is de gemeente er achter gekomen dat er binnen de gemeente al veel goed gaat, maar dat ze zich ook samen sterk kunnen maken voor een aantal punten waar nog meer aandacht naar toe mag. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de acties zijn benoemd om samen de uitwerking van de speerpunten handen en voeten te geven.

Saskia Dolleman 17-04-19 om 10:15

Hallo Mark,

De rol van "sparringspartner" zie ik, wordt ons ook gegeven en waar nodig, op andere momenten, pakken we die. Maar hier zitten zeker elementen in van visie en voorlichting.

Iedere 6 weken zitten we, vanuit deze gedachte, om tafel met de beleidsambtenaar om uit te wisselen.
We hebben onder andere een actieve rol bij het platform M&O (https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/organisaties/platform-meedoen-ondersteuningsdiensten/), het subsidiebeleid sociaal domein, het opzetten van een gemeente breed groen-netwerk (Stichting Gelders Landschapsbeheer heeft hier de lead) en zijn bijvoorbeeld betrokken bij de sociale raad (adviesorgaan college) of in het proces omgevingswet.

De verschillende netwerken en contacten hebben niet alleen tot doel om elkaar te kennen en uit te wisselen, maar ook om trends te signaleren deze aan te kaarten, constructief met elkaar verbeteringen mogelijk te maken, in verbinding met elkaar. Als VwC hebben we een redelijke spilfunctie in het geheel.

Mark Molenaar 17-04-19 om 9:19

Saskia Dolleman Zie je in de processen in jullie gemeente ook een voorlichtende en misschien wel visionaire rol voor de vrijwilligerscentrale?

Saskia Dolleman 17-04-19 om 9:01

Niet alleen tussen gemeenten, maar ook binnen gemeenten zie ik per domein verschillen in de aanpak en daarnaast nog op thema, zoals armoede. Het sociaal domein wordt aangehaald en daar herken ik binnen onze gemeente een stap naar voren voor wat betreft de samenwerking, maar nog wel beperkt. Tussen wat men zegt te willen (zelfredzaamheid en zelfstandigheid), vervolgens loslaten en faciliteren is de gemeente is zoekende. Maar zij zoekt inmiddels niet meer alleen en dat vind ik vooruitgang. Ik zie in onze gemeente vooral een beweging van presterende overheid naar samenwerkende overheid ontstaan met nog een sterke behoefte aan prestaties, resultaten en meetbaarheid.
Het domein "groen" is hier, naast het sociaal domein, ook opkomend mbt de samenwerking.

Al met al zie ik vooral dat onze gemeente naar buiten gericht is voor wat betreft het gesprek aan gaan en dit zeer actief, maar tegelijkertijd nog naar binnen gekeerd waar het de besluitvorming betreft. Dus ik zie zeker "een open, naar buiten gekeerde houding waar goede contacten worden onderhouden". Ik ben zelf benieuwd welke invloed de omgevingswet op deze ontwikkeling zal hebben. De eerste stappen die hier daarin worden gezet zijn nadrukkelijk samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties, bedrijven en gemeente. Dus ik denk dat hier nog een slag gemaakt gaat worden.

Ik ben blij met het canvas. Het lijkt mij een zeer bruikbaar instrument om richting te geven.

Arie Verbaan 16-04-19 om 17:19

De brij van verschillen in beleid hier lijken synoniem aan de verschillen in gemeentelijke milieuzones ! Natuurlijk is er gemeentebeleid noodzakelijk maar het ontbreekt aan pragmatische aanpak. Wat is er nu echt nodig om vrijwilligers dat materiaal , diensten en “ arbeidskrachten” te geven om hun functie nu en in de toekomst te blijven vervullen. En wel op flexibele wijze en rekening houdend dat de grens tussen betaalt en onbetaald werk , door robotisering , steeds mee gaat vervagen.
Onze kapitalistische samenleving bestaat uit 3 “ actoren”; Overheid, Burgers, en Bedrijven. Hierbij reken ik vrijwilligersorganisaties tot de Burgers. In het onderzoek van Movisie gaat het voornamelijk over de actoren “ Overheid en Burgers” en blijft het bedrijfsleven nogal buitenschot. En participeren, moet toch met alle drie? De hamvraag is of een bedrijf op vrijwillige basis het zelfde altruïsme kan opbrengen zo ook burgers dat doen als vrijwilliger. Ja, sommigen doen dat als sponsor maar veel te weinig. Er is kennelijk een prikkel nodig om bedrijven mee te laten doen. Als die prikkel zijn werk gaat doen komt er mogelijk meer concrete en noodzakelijke hulp richting de vrijwilligersorganisaties op gang waarin desgewenst de gemeentelijke overheden mede een functie kunnen hebben. Zie ook www.flexcoin.nl twitter @EnomieE

Hans Klijn 15-04-19 om 15:26

In Baarn wordt het vrijwilligerswerkbeleid en daarmee ook het steunpunt en het vrijwilligersfonds in 2019 geëvalueerd. Tot nu toe is Baarn een gemeente met een zelfstandig vrijwilligerswerkbeleid, waarbij weinig verwacht wordt van de (gesubsidieerde) organisaties als het gaat om het leveren van een bijdrage aan vraagstukken in het sociale domein of aan gemeentelijke beleidsdoelen. Dat wil niet zeggen, dat dit nu niet gebeurt. Her en der in de gemeente ontstaan samenwerkingsverbanden waar sport- en zorginstellingen samen met andere partijen werken aan oplossingen voor sociale vraagstukken. Als adviseur vrijwillige inzet informeer ik de gemeente (beleidsambtenaar en wethouder) zoveel mogelijk over nieuwe trends. En dat gebeurt uiteraard ook door de collega's. Het is mij onbekend hoe en op welke wijze de gemeente gaat evalueren en waar de nadruk op komt te liggen. De inhoudelijke gesprekken met de gemeente lopen via de directeur externe betrekkingen. Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar een samenwerkende overheid die duidelijke doelen vaststelt.

Mark Molenaar 15-04-19 om 13:50

Jacques+de Wit Hou je ons op de hoogte? Als het goede hulpmiddelen zijn, willen we ze zeker ook toegankelijk maken via dit platform.

Jacques de Wit 15-04-19 om 13:47

Speciaal voor gemeentes die met vrijwilligers werken, hebben we een toolkit met online hulpmiddelen ontwikkeld op https://www.toegangsociaaldomein.nl/hulpmiddelen/ Hier worden de komende maanden tal van modules aan toegevoegd.

Frans Vrijmoed 15-04-19 om 13:40

Vooral de responsieve overheid wordt steeds belangrijker. De gemeente speelt inderdaad een cruciale rol in het stimuleren en mogelijk maken van initiatieven bij organisaties zoals ANBI's en SBBI's. Dat getuigt van goede samenwerking en vertrouwen in de eigen gemeenschap. Een toekomstbestendige wijze van stimulering door de gemeente die ook recht doet aan de toenemende behoefte van m.n. ANBI's en SBBI's aan competente vrijwilligers is dat gemeenten, als responsieve overheid, deze vrijwilligers nul-uren contracten aanbieden (Burgerbanen) en daarvoor het minimum uurloon betalen op basis van de gecontracteerde uren van de vrijwilligers met lokale ANBI's, SBBI's en zo meer.

Mark Molenaar 15-04-19 om 12:26

Van Janet Appelhof kreeg ik deze gemeentelijke visie doorgestuurd van gemeente Het Hogeland.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.