Medezeggenschap en inspraak

Standpunt

Medezeggenschap en inspraak voor vrijwilligers binnen een organisatie moeten geregeld zijn. Met name voor zaken die de vrijwilligers direct raken, bijvoorbeeld de inhoud van hun werkzaamheden, hun rechten en plichten in de organisatie en zaken als werktijden, scholing en werving.

Toelichting

Er zijn verschillende vormen van medezeggenschap en inspraak. Sommigen zijn formeel, andere informeel. Bij verenigingen met leden is het hoogste inspraakorgaan de ledenvergadering. Dit ligt statutair vast. Andere organisatievormen kennen een dergelijke inspraakvorm niet. Vrijwilligers worden dan vaak niet gekend in het beleid van de organisatie. Ook niet op terreinen die de vrijwilligers direct raken. Hiervoor zal een vorm van medezeggenschap en inspraak geregeld moeten worden.

Hulpmiddelen

Meer informatie over medezeggenschap vind je op onze website http://www.medezeggenschapvrijwilligers.nl/

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen