Handreiking Lokaal Samenwerken

Deze handreiking geeft inzicht op basis van de ervaringen van vier lokale netwerken die al langere tijd op eigen wijze succesvol zijn in Haarlem, Enkhuizen, de Westelijke Mijnstreek en Rotterdam. Eén ding hebben al deze samenwerkingsverbanden gemeen: ze kunnen beter doen wat ze willen doen door samen te werken, beter dan dat zij ieder voor zich zou kunnen.

De meerwaarde

Goede samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn dient een maatschappelijk belang: met elkaar kunnen zij optimaal bijdragen aan een samenleving waarin ook kwetsbare mensen zich gezien en ondersteund voelen. Met het juiste vrijwillige steuntje in de rug hebben ook zij het gevoel deel uit te maken van die samenleving en niet aan de zijlijn te staan. De meerwaarde van samenwerking geldt voor alle partijen – burgers/zorgvragers, vrijwilligersorganisaties, gemeenten, vrijwilligers en verwijzers – zij het op verschillende manieren.

Samenwerking opzetten

Samenwerken klinkt misschien logisch, maar in de praktijk is het zaak een initiatief niet te laten verzanden in enkel goede bedoelingen. Draagvlak van onderop, het overwinnen van vrees voor concurrentie, betrokkenheid van de gemeente, een heldere doelstelling en visie en eenduidige besluiten over de daarbij horende randvoorwaarden zijn essentieel voor het slagen van een netwerk vrijwilligerszorg.

Waarop samenwerken?

Als het netwerk eenmaal staat is het zaak het weefsel te versterken. Dat gaat stapje voor stapje en is geen kwestie van hit and run. Eventuele onderlinge argwaan (‘dit zijn mijn en dat zijn jouw vrijwilligers’) verdwijnt als partijen elkaar beter leren kennen en vertrouwen. Het is zaak de discussie over waar de individuele deelnemers en het netwerk als geheel voor staan ook gaandeweg nooit uit de weg te gaan. Alleen op die manier kunnen barrières worden geslecht en ervaringen worden gedeeld.

Er moet altijd ruimte blijven voor de eigen identiteit van deelnemende organisaties. Alle voorbeeldnetwerken zijn het erover eens zijn dat juist de eigenheid van organisaties, met een eigen levensbeschouwelijke achtergrond bijvoorbeeld, overeind moet blijven. Cliënten of zorgvrijwilligers voelen zich bij de ene club nu eenmaal meer thuis dan bij de andere. Richting gemeenten is dan ook het devies om weliswaar geen samensmelting van organisaties te beogen, maar wél netwerkvorming en -versteviging te stimuleren. Want dit kan op diverse onderdelen tot zeer vruchtbare samenwerking leiden, afhankelijk van de gezamenlijke doelstelling en visie.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen